Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 92

90 KORPORATIEWE BEHEER VERGOEDINGSVERSLAG VERGOEDINGSFILOSOFIE Die doel van vergoeding is om talentvolle, hoë-presterende personeel te werf, te behou en te vergoed ten einde die maat­ skappy se strategiese doelwitte te kan behaal, die verwagte aandeelhouersopbrengste te lewer en volhoubare prestasie en waardeskepping vir die aandeelhouer te verseker oor die lang termyn. Die maatskappy se filosofie is om volhoubare langtermyn- prestasie aan te moedig wat deurlopend belyn is met die belang van die aandeelhouers. Senwes pas ’n holistiese vergoedingsbenadering toe, wat finan- siële en nie-finansiële, direkte en indirekte, sowel as intrinsieke en ekstrinsieke belonings, gebaseer op en ter ondersteuning van die werknemerwaardeproposisie, insluit. SENWES SE TOTALE VERGOEDINGSRAAMWERK Geleenthede vir loopbaan- bevordering Geleenthede vir leer en ontwikkeling Gewaarborgde vergoeding Korttermyn­ insentiewe Langtermyn­ insentiewe Prestasie- erkenning In die daarstel van ’n vergoedingsfilosofie en -beleid, oorweeg Senwes die volgende: Vergoeding wat aan regulasies voldoen en belyn is met die beste kodes en praktyke; Regverdige, billike en markverwante vergoeding; Beleide en praktyke wat interne ekwiteit ten doel het; Vergoeding wat ekonomies bekostigbaar is en belyn is met die maatskappy se Etiese Kode; en Belyn uitvoerende langtermynwelvaartaspekte met die lang- termynbelange van die aandeelhouers. RIGTINGGEWENDE BEGINSELS Die vergoedingsbeleid word beheer deur beheerstrukture wat belyning met die visie, toewyding, waardes, strategiese rigting en doelwitte van die maatskappy verseker; Die vergoedingsbeleid en -praktyk moet voldoen aan toe- paslike regulasies, moet ekonomies sinvol wees en moet eties en markverwant wees; Die groep gebruik ’n totale vergoedingsbenadering en pas ’n toepaslike vergoedingsamestelling vir werknemers toe, gebaseer op en ter ondersteuning van die werknemerwaar- deproposisie; Die groep se vergoedingsbeleid moet deursigtig wees en billik en konsekwent toegepas word, gebaseer op die faktore van rol, kwalifikasies, ondervinding, skaarsheid van vaardighede, individuele bydrae, vlak van prestasie en talent­potensiaal; Die vergoeding van werknemers sal gebaseer word op toepaslike en relevante markvergelykings wat strewe na mededingendheid van die totale vergoedingsposisionering, binne die parameters van bekostigbaarheid; en OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Totale vergoeding moet belyn wees met individuele, be- sigheidseenheids- en korporatiewe prestasie. VERGOEDINGSBELEID OMVANG Die beleid stippel die beheerraamwerk uit waarbinne ver- goeding bepaal en bestuur word regdeur die groep en reg­ oor alle vlakke van die onderneming; Die beleid is deur die direksie goedgekeur en bestuur is ver­ antwoordelik vir die implementering daarvan; en Die beleid is belyn met die Senwes strategie en vorm deel van Senwes se bedryfsfilosofie, -beleide en -standaarde. STRATEGIESE DOELWITTE Die strategiese doelwitte van die vergoedingsbeleid is: Die versekering dat die besigheid die regte vaardigheid- samestelling het; Die werwing en retensie van die regte talent: Die ontwikkeling van ’n hoëpresta 6VVGWW"vBFfGVVR7V'&FWvR&W7F6RfW&vVCFRFfW&rf&W7VFFvV&:FVW&FRvVG&rVFP7G&WvrfVFVVFVCFRVFvrfwFW&זfW2vBfƆV&,*ֆV@f&W7F6RVffVFWvR&6&VǖrV&W7GWW"fW'6VW#FRVFvrfvVG&rvB&Vǖ2WBFRVGWW VFVvGFRfFRG6VࠒFR&VǖrfFR&VvRfFRvW&VW'2WBFP&VvRfFRFVVƆVW'2