Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 86

84 KORPORATIEWE BEHEER NAKOMING VAN WETGEWING Die direksie aanvaar volle verantwoordelikheid vir die nakoming van alle toepaslike wetgewing en regulatoriese vereistes. Dit word deur die interne Nakomingskomitee, onder voorsitterskap van die maatskappysekretaris, gerapporteer en daarna aan die Risikokomitee en die Ouditkomitee. Die direksie het ’n groep nakomingsplan amptelik aanvaar, wat verband hou met ’n groepwye benadering tot nakoming. Die nakomingsplan word geïmplementeer met spesifieke fokus op: Identifisering van toepaslike en wesenlike wetgewing per besigheidseenheid; Evaluering van nakoming deur middel van selfouditvraelyste, wat tans ontwerp word; Deurlopende opvolging en rapportering teen die bepalings van die relevante wet- gewing; en Gesamentlike paneelbordrapportering aan die betrokke direksies en bestuurs­ komitees. Nakomingsaspekte word sistematies vervat in ’n gekombineerde gerusstellingsraam- werk en rapportering via hierdie raamwerk het twee jaar gelede ’n aanvang geneem. Elke besigheidseenheid en korporatiewe eenheid het die kritiese wetgewende bepa­ lings geïdentifiseer, waaroor individueel per paneelbord gerapporteer word. Verbetering van nakomingsprosesse en rapportering is ’n voortdurende reis en die gesondheid- en veiligheidsfunksie is na Interne Oudit geallokeer gedurende die jaar onder oorsig, aangesien deurlopende monitering en implementering van toepaslike beheermaatreëls ten opsigte daarvan benodig word. Geen ernstige insidente of nie-nakoming van wetgewing is gedurende die jaar onder oorsig gerapporteer nie. LOPENDE SAAK bepaal deur die Wet op Finansiële Markte, 2012. Senwes tree op as markdeelnemer (makelaar) op hierdie beurs en hanteer steeds die oordragsekretarisfunksie vir beide maatskappye. Lewendige aanbiedinge vir die koop en verkoop van aandele is beskikbaar op die ZAR X webtuiste. AANDEELHOUERSAKE EN -INLIGTING Senwes se vyf grootste aandeelhouers soos op 30 April 2018: Aantal aandele % uitgereikte aandele Senwesbel Bpk 95 022 632 52,56% Grindrod Trading Holdings (Edms) Bpk 37 395 213 20,68% Senwes Capital (Edms) Bpk 8 953 968 4,95% Senwes Aandeelaansporingskema Trust 6 253 151 3,46% Ian van der Merwe Beherend (Edms) Bpk 1 000 000 0,55% Naam van aandeelhouer Aandeelhouersinligting in terme van portefeuljegrootte: Omvang van aandeelhouding Aantal aandeel- houers % 1 - 1 000 aandele 693 1 001 - 5 000 aandele 492 5 001 - 30 000 aandele 30 001 - 100 000 aandele 100 001 - of meer aandele Totaal Totale aantal aandele % 30,91% 244 740 0,13% 21,94% 1 261 533 0,70% 783 34,92% 10 839 640 6,00% 227 10,13% 11 113 853 6,15% 47 2,10% 157 329 542 87,02% 2 242 100,00% 180 789 308 100,00% Op aanbeveling van die Ouditkomitee, keur die direksie die lopendesaakbeginsel goed, na inagneming van die feite en aannames wat gebruik word om te bepaal of die besigheid sal voortgaan as ’n lopende saak vir die nuwe finansiële jaar. Aandeelhouersdagboek 2018 Finansiële jaareinde 30 April Aankondiging van resultate in die pers 27 Junie BELEGGERVERHOUDINGS Pos van kennisgewing vir algemene jaarvergadering 24 Julie Algemene jaarvergadering 22 Augustus om 09:00 Senwes en Senwesbel het op 20 Februarie 2017 op die ZAR X beurs genoteer soos OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER