Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 85

KORPORATIEWE BEHEER 83 MAATSKAPPYSEKRETARIS Die direksie as geheel en die individuele direksielede word deur die maatskappy- sekretaris gelei in die uitvoering van hul deurlopende verantwoordelikhede en pligte. Nuut-aangestelde direkteure deurloop ’n toepaslike induksieproses, aangebied deur die maatskappysekretaris, wat verskeie elemente dek. Soos vereis in terme van die Maatskappywet, hou die maat­skappysekretaris toesig oor wetgewende nakoming regdeur die groep. Die toepaslike strukture in die verband is gevestig, soos verduidelik onder die opskrif “nakoming van wetgewing”. Die maatskappysekretaris tree ook op as die aangestelde adviseur op ZAR X en daar word van haar verwag om toesig te hou oor nakoming van noteringsvereistes in terme van die Wet op Finansiële Advies en Intermediêre Dienste en dit aan die Finansiële Dienste Raad te rapporteer. TOEGANG TOT INLIGTING Die maatskappy voldoen aan die Wet op Toegang tot Inligting, 2000 en ’n handleiding in dié verband is beskikbaar op die maatskappy se webtuiste. Aandeelhouers het ook toegang tot die aandeleregister, notules van ledevergaderings en inligting met betrekking tot ’n aantal maatskappysake. Enige navrae kan aan die maatskappysekretaris as hoof inligtingsbeampte gerig word. In terme van die ZAR X noteringsvereistes, moet die maatskappy alle wesenlike in- ligting, korporatiewe aksies, եщхم٥ͅمɕѕɔ)͔̰́͑iAĹ݅Ёɕ)ȁ̰ͥ́ѽiAL)ٽՉɡمͭ䁽ȁѕɵ币䁑ɥє̴)ɕͥ̃eѕɵͥѕͥєمɅї )͕́ݔɔݽɐɱͥ)%ɕݔɑݥєݕɬɕͥȁѕєͅ)Ʌѕ́مͥɑͥɽݥ%Pȴ)ɅݕɬɑѕɅݕɬ݅Ёѽѥх)مͭ䁅ٕ͕̀ͅͅȸ)==IM%% M%!%MQIQ%M8 IeM-=9Q-LAIMQM%-=IA=IQ%] !H)Y=1!=U I!%MMA-Q=@%I-M%Y1,