Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 83

KORPORATIEWE BEHEER Hierdie komitees vergader op ’n gereelde basis ooreenkomstig die direksie se jaarlikse werksplan en hulle hersien hul mandate jaarliks, waarna dit na die direksie verwys word vir goedkeuring. Die Ouditkomitee het drie maal gedurende die jaar onder oorsig vergader. In terme van die bepalings van die Maatskappywet en sy mandaat, skenk die komitee aandag aan die volgende: Na elke vergadering rapporteer die voorsitters van die direk­ siekomitees oor hul aktiwiteite aan die direksie, aangesien dit van die direksie verwag word om te verseker dat die komitee ooreenkomstig sy mandaat opgetree het en die werk gedoen het wat daarvan verwag word. Jaarlikse interne en eksterne ouditbeplanning en begrotings; Die hoofdireksie maak daarop staat ten einde sekere gerus­ stellings te kan verskaf soos per die komiteemandate, soos byvoorbeeld die identifisering van risiko’s, billike vergoeding van bestuur, sterk interne kontroles, gesonde beleggingsbesluite en goeie kommunikasie met belanghebbendes. Die direksie sal dus van elke beheerkomitee verwag om hom in te lig met be- trekking tot enige risiko’s of ander sake van strategiese belang wat tydens die uitvoering van die komitee se mandaat ontdek is. Daar sal ook van komitees verwag word om die versekering te gee dat, benewens die risiko's of aspekte waaroor gerappor­ teer word, die komitee ook al hul funksies op ’n bevredigende wyse uitgevoer het en dat geen addisionele aspekte wat oor- weeg behoort te word, onder hul aandag gekom het nie. Die Ouditkomitee Die direksie is tevrede dat daar ’n onafhanklike Ouditkomitee in plek is. Die komitee bestaan uit 'n meerderheid onafhanklike, nie-uitvoerende direkteure, met Steve Booysen as voorsitter. Die groep hoof uitvoerende beampte, groep hoof finansiële beampte en belangrikste finansiële en korporatiewe dissiplines regdeur die Senwes groep, woon ook komiteevergaderings by. Geïntegreerde rapportering; Integriteit van kontroles en finansiële openbaarmaking; Aanstelling van eksterne ouditeure en bevestiging van onaf- hanklikheid; Goedkeuring en aanbeveling van finansiële jaarverslae, ver- deling na aandeelhouers, likiditeit- en solvensietoetse en nakomingsgerusstelling ooreenkomstig die Maatskappy- wet, IFRS en rekeningkundige beleide; Beheerraamwerke; Belastingstrategie en -risiko; en Gekombineerde gerusstelling in terme van risiko, oudit en nakoming. Dit verseker toepaslike rapportering van die lopende saak aanbevelings en ondersteun die direksie aktief daarmee om te verseker dat toepaslike korporatiewe beheer- en inligtingsteg- nologieraamwerke in plek is en as sodanig gehandhaaf word. Die Ouditkomitee, deur ’n Belastingrisikokomitee, oorweeg jaarliks die belangrikste belastingstrategieë en -risiko’s in terme van wetgewing, die strukturering van voorgestelde transaksies en heersende belastingkwessies wat die groep affekteer. Die Beleggingskomitee Die Beleggingskomitee bestaan uit nie-uitvoerende direkteure alleen. Die uitvoerende direkteure woon ook vergaderings by. Dié komitee het twee maal gedurende die jaar onder voorsitter- skap van Steve Booysen vergader. Die komitee is verantwoordelik vir verskeie sake en sy mandaat is uitgebrei om die bestuur van laste ook in te sluit. Die komitee skenk aandag aan die volgende: Beleggingsfilosofie en beleggingsbestuur; Groeitransaksies en gesamentlike ondernemingsvennoot­ skappe; Beleggingsprestasie; Befondsingsbehoeftes en ekwiteitstrukturering; Lastebestuur; en Oorsig- of post-implementeringsoudits met betrekking tot beleggings wat gemaak is. Die Nominasiekomitee (“Nomco”) Die komitee het twee maal gedurende die jaar vergader onder voorsitterskap van Danie Minnaar, wat ook die voorsitter van die direksie is. Die komitee bestaan slegs uit nie-uitvoerende direkteure en vergaderings word deur die groep hoof uitvoeren- de beampte en die maatskappysekretaris bygewoon. Nomco is verantwoordelik vir beheer en nakoming van King IV TM en die handves van die direksie en sy mandaat is soos volg: Oorweeg die samestelling van die raad van direkteure, met inagneming van die besigheid en grootte van die maat­ skappy en die noodsaaklike kommersiële en sektorelemen­ te waarbinne die maatskappy besigheid bedryf; Bepaal en maak aanbevelings met betrekking tot ras- en geslagsverteenwoordiging; Bepaal die onafhanklikheidsvereistes en die aanstelling van ’n leidende onafhanklike direkteur; Identifiseer die behoeftes met betrekking tot kennis, vaar- dighede, ondervinding, kultuur, ouderdom, geslag en ras ten einde aan sodanige behoeftes te voldoen; Verseker ’n deursigtige en formele nominasie-, verkiesings- en uiteindelike aanstellingsproses; OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Die direksie het sy tevredenheid uitgespreek met die aktiewe rol wat deur elke direksiekomitee vervul is in die versekering dat die verantwoordelikhede van die direksie behoorlik uitgevoer en aangespreek is. Interne en eksterne ouditrapportering; 81