Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 82

80 KORPORATIEWE BEHEER Funksies en mandate Die direksie het ’n aantal komitees in die lewe geroep wat effektiewe besluitneming fasi- liteer en die direksie ondersteun in die uitvoering van sy magte en pligte, terwyl sekere wesenlike besluite steeds vir die direksie gereserveer is in terme van die “Reservering van Magte”. Die magte en uitvoering van die verantwoordelikhede van elke komitee word gereël in terme van formele, geskrewe mandate, wat hersien en deur die direksie goedgekeur word op ’n jaarlikse basis. Direksiekomitees dien ’n belangrike rol deurdat dit in meer diepte as die direksie op duidelik gedefinieerde aspekte fokus. Daar is twee soorte direksiekomitees: bedryfs-/uit­voe­ rende en korporatiewe beheerkomitees (verwys na die tabel hieronder per komitee as sodanig gedefinieer). Korporatiewe beheerkomitees bestaan uitsluitlik of hoofsaaklik uit nie-uitvoerende direkteure (met uitson- dering van die Risikokomitee, wat uit ’n balans van uit- voerende en nie-uitvoerende direkteure kan be­staan). Alle publieke maatskappye moet ’n ouditkomitee en ’n vergoedingskomitee hê. Ander komitees kan bygevoeg word, afhangend van die bedryf en die behoeftes van die maatskappy. ’n Direksiekomitee kan nie effektiewe en tydige bestuursaksie vervang nie. Duidelike verwysingsterme en reëls moet gevestig word vir alle direksiekomitees om oorvleueling en verwarring te voorkom. ’n Komitee kan nie sy werk behoorlik uitvoer as dit nie oor al die inligting beskik wat dit benodig nie. ’n Direksiekomitee wat nie sy werk behoorlik doen nie, is erger as geen komitee nie, aangesien die bestaan daarvan valse gerusstelling skep vir diegene wat daarop vertrou. Te veel komitees kan tot verwarring lei. Dit is noodsaaklik om duidelikheid te hê oor watter komi- tee vir ’n spesifieke aspek verantwoordelik is sodat oorvleueling nie plaasvind nie. Die groep het hierdie beginsels aanvaar en maak effektief gebruik van hierdie direksiekomiteestrukture om te verseker dat die primêre take van die direksie behoorlike aandag geniet. Die huidige direksiekomitees is soos volg: BEHEER BEHEER BEHEER BEHEER BEHEER STRATEGIES OUDIT- KOMITEE SOSIALE EN ETIESE KOMITEE VERGOEDINGS­ KOMITEE RISIKO- KOMITE E NOMINASIE- KOMITEE BELEGGINGS- KOMITEE (deur AJV aangestel) (deur AJV aangestel) Vereis in terme van King IV TM Vereis in terme van King IV TM Vereis in terme van King IV TM Eie behoeftes Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur Vereis in terme van die Wet Vereis in terme van die Wet en King IV TM Lede moet toepaslike Onafhanklike lede vaardighede hê Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER