Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 80

78 KORPORATIEWE BEHEER Die rol en funksie van die voorsitter Die voorsitter is ’n nie-uitvoerende direkteur wat deur die di- reksie aangestel word op ’n jaarlikse basis. Die ampte van die voorsitter en hoof uitvoerende beampte is van mekaar geskei met afsonderlike pligte. Alhoewel die voorsitter nie onafhanklik is soos ge­definieer in King IV TM nie, is die direksie van mening dat, gegewe die aan- deelhouerstruktuur en die voorsitter se uitgebreide ondervin­ ding in die kommersiële landbousektor, dit toepaslik vir hom is om as voorsitter van die direksie op te tree. Die voorsitter word ondersteun deur ’n onafhanklike onder- voorsitter en leidende onafhanklike direkteur, wat ook die voor- sitter van die Oudit- en Beleggings­komitee is. Die rol en funksie van die groep hoof uitvoerende beampte en die Uitvoerende Komitee Die groep hoof uitvoerende beampte hanteer die maat­skappy se dag-tot-dag korporatiewe en bestuurs­funksies en word onder­ steun deur ’n bestuurspan. GROEP UITVOERENDE BESTUURSPAN Verklaring en hantering van persoonlike belange Die persoonlike belange van direkteure word deurlopend ge- monitor en gerapporteer ooreenkomstig die toepaslike be- heerpraktyke. Die formele verklaring van belange is ’n staande item op die raadsagenda, sowel as die agendas van die di- reksies van gesamentlike ondernemings. Direksielede en se- nior bestuur word versoek om persoonlike belange en ander direkteurskappe te verklaar, soos hieronder aangedui. Direkteure het onbeperkte toegang tot die maatskappysekre­ taris, wat leiding en advies in toepaslike omstandighede ver- skaf. Hulle mag ook onafhanklike advies bekom ooreenkomstig die protokol vir die verkryging van onafhanklike, eksterne ad- vies rakende die besigheid van die groep, vir die rekening van die maatskappy. Aandeelverhandeling deur direkteure en bestuur vind plaas ooreenkomstig ’n formele Ge