Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 79

KORPORATIEWE BEHEER Die samestelling en prestasie van die direksie, individuele direkteure en komitees word deeglik deur die Nominasiekomitee gemonitor. Aandeelhouers word voorsien van inligting met betrekking tot direkteure ten einde hulle in staat te stel om ingeligte besluite te neem oor die verkiesing van sodanige direkteure. Die heraanstelling van nie-uitvoerende direkteure is nie 'n outomatiese proses nie en die direksie onderneem ’n keuringsproses deur die Nominasiekomitee om te verseker dat die voorgestelde kandidate geskik is om as direkteure te dien. Die opvolgbeplanning vir die voorsitter en ondervoorsitter is ook deur die komitee goedgekeur. Direksievergaderings en bywoning van direksievergaderings Die direksie vergader kwartaalliks en gedurende die jaar onder oorsig is twee addisionele vergaderings gehou met spesifieke fokus op strategie en die strategiese finansiële planne van die groep. Vergaderings word goed bygewoon, soos uiteengesit in die onderstaande tabel: Direksie * Oudit- komitee Risiko- komitee Vergoedings- komitee Nominasie- komitee Beleggings- komitee Sosiale en Etiese Komitee 6 3 2 3 2 4 1 JDM Minnaar (Voorsitter) 6/6 3/3 2/2 3/3 2/2 4/4 1/1 SF Booysen (Ondervoorsitter) 6/6 3/3 - 3/3 2/2 4/4 - JBH Botha 6/6 3/3 - - - - 1/1 AJ Kruger 6/6 3/3 - - 2/2 4/4 - NDP Liebenberg 6/6 3/3 2/2 3/3 - - - JJ Minnaar 6/6 - 2/2 3/3 - - - SM Mohapi 5/6 2/3 - - - - 1/1 Die direksiekomitees lewer ’n beduidende bydrae tot die effektiwiteit van die direksie deur te verseker dat behoorlike oorsig en verslagdoening plaasvind. Die voorsitters van die direksiekomitees doen volledig verslag aan die direksie ten einde te verseker dat die funksies van die komitees uitgevoer word ooreenkomstig die geskrewe man- date. TF van Rooyen 6/6 - 2/2 - - - 1/1 WH van Zyl 6/6 - 2/2 3/3 - - - AG Waller 4/6 - - - - 3/4 - Geskrewe mandate en magte is deur die direksie vir hulself in plek gestel in die handves van die direksie, in terme waarvan sekere magte vir die direksie alleen, as die hoogste besluitnemingsgesag, gereserveer is. Dit verseker dat die direksie, as die hoogste gesagsliggaam, al sy verantwoordelikhede nakom. F Strydom 6/6 Woon by 2/2 Woon by Woon by Woon by Woon by CF Kruger 6/6 Woon by 2/2 Woon by - Woon by - 1/1 - 1/1 Woon by - - Woon by Huidige direksielede het die volgende kundigheid, soos aangedui in die vaardigheids- matriks hieronder: Finansieel Landbou­ sektor Besigheid en leierskap Regs- en korpo- ratiewe beheer Senwesbel 1 5 3* - Grindrod 1 - 1* - Onafhanklik 2 - 1* 1 Uitvoerende direkteure 1 1* 1* 1 Totaal 5 5 -  * 2   * Gedupliseerde vaardighede 77 Naam van direkteur Aantal vergaderings Nie-uitvoerend: J Maswanganyi (bedank 30 Junie 2017)** (* Sluit in strategiese beplanningsessies) (** Nie ’n direksielid vir die volle jaar nie) OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Uitvoerend: