Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 78

76 KORPORATIEWE BEHEER KORPORATIEWE BEHEERVERSLAG NAKOMING VAN DIE KING KODE MET BETREKKING TOT KORPORATIEWE BEHEER (“KING IV TM ”) Die Senwes groep (“die groep”) en sy raad van direkteure (“die direksie”) en sy verwante partye bedryf besigheid volgens die hoogste standaarde van korporatiewe beheer en in die belang van alle belanghebbendes. Aangesien die maatskappy vir ’n aantal jare vir notering voorberei het en uiteindelik op ’n geli- sensieerde beurs, ZAR X, genoteer het in Februarie 2017, is die groep se korporatiewe praktyke, soos vervat in die handves, beleide en bedryfsprosedures, op ’n volwasse vlak. Die groep ondersteun die beste praktyke van etiese gedrag, verhoogde deursigtigheid, integrasie in terme van rapportering en volhoubare ontwikkeling van die landelike gemeenskappe waarin die maatskappy besigheid bedryf. Die Volhoubaarheids­ verslag, wat apart op die Senwes webtuiste beskikbaar is, ver- duidelik hierdie aspekte omvattend. Die beginsels van King IV TM praktyke en aanbevelings is sover as prakties moontlik aanvaar. Die maatskappy voldoen nie aan sekere King IV TM aanbevelings nie, gegewe die huidige aan- deelhouerstruktuur: Die nie-uitvoerende voorsitter van die direksie is nie ’n onaf- hanklike direkteur nie, maar word ondersteun deur ’n verkose en ervare onafhanklike nie-uitvoerende direkteur, wat ook verkies is as die leidende onafhanklike direkteur; Die direksie bestaan nie uit ’n meerderheid van onafhanklike direkteure nie; Die voorsitter van die direksie is ook die voorsitter van die Nominasiekomitee; en Die voorsitter van die Vergoedingskomitee is nie onafhanklik nie, maar is ’n nie-uitvoerende direkteur. Gegewe voorgenoemde, het die direksie die behoefte geïdenti- fiseer om nog ’n onafhanklike, nie-uitvoerende direkteur te werf en die nodige aksies in die verband word geneem. Die twee hoofaandeelhouers, Senwesbel Beperk (“Senwesbel”) en Grindrod Trading Holdings (Eiendoms) Beperk (“Grindrod”), het langtermyn strategiese planne vir die groep en vir Senwes- bel, as die houermaatskappy van Senwes. Die direksie word verkies uit die kommersiële produsenteklantebasis en die Sen- wesbel direkteure het dus die meerderheid verteenwoordiging. Dit is ’n statutêre bepaling in die Akte van Oprigting (“AVO”) van Senwesbel. AANDEELHOUERSTRUKTUUR Soos hierbo aangedui, bepaal die aandeelhouerstruktuur die direksiesamestelling en is dit soos volg: Aantal aandele % uitgereikte aandele Senwesbel 95 022 632 52,56 Grindrod 37 395 213 20,68 Senwes Capital (Edms) Bpk (tesourie-aandele) 8 953 968 4,95 Senwes Aandeelaan­ sporingskema Trust (LTI) 6 253 151 3,46 Ian van der Merwe Beherend (Edms) Bpk 1 000 000 0,55 Produsente 21 310 528 11,79 Publiek 10 853 816 6,01 Totaal 180 789 308 100,00 Naam van aandeelhouer Die Senwes groep bestaan uit die afdelings, maatskappye en vennootskappe, insluitend filiale, gesamentlike ondernemings en ’n geassosieerde soos aangedui op bl. 74 van die verslag. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER DIE DIREKSIE Die raad van direkteure Die strewe na die bestuur van die groep ooreenkomstig goeie korporatiewe beheerbeginsels, is steeds van toepassing. Die direksie bestaan uit 12 lede, soos hieronder aangedui: Aandeelhouer Raadslede Senwesbel 6 Grindrod 1 (1 alternatief) Sowel as: Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure 3 Uitvoerende direkteure 2 Die feit dat drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure op die direksie aangestel is, tesame met die balans van ’n ervare uit- voerende span, verseker dat geen enkele individu onbehoorlike invloed op die besluitnemingsprosesse van die direksie kan uit­ oefen nie. Direkteure word deur aandeelhouers genomineer en verkies en voorsiening is gemaak vir rotasie in die vorm van ’n ver- spreide rotasieprogram in terme waarvan die ampstermyn van direkteure nie drie jaar mag oorskry nie. Direkteure word aan­ gestel, onderworpe aan herverkiesing deur die aandeelhouers, ooreenkomstig die bepalings van die Maatskappywet (die Wet) en die AVO. Direkteure wat vir meer as nege jaar op die direksie dien, moet uittree en jaarliks herkies word. Besonderhede in die verband is vervat in die kennisgewing van die algemene jaarvergadering.