Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 74

72 PRESTASIE SEGMENTINLIGTING Vir bestuur- en beheerdoeleindes is die groep georganiseer in bedryfseenhede op grond van hul produkte, dienste en klante wat uit die volgende vier rapporteerbare segmente bestaan: Finansiële Dienste (Senwes Credit, Senwes Batefinansiering, Certisure groep en Molemi Sele) Toestaan van krediet aan landbouprodusente en graankopers. Sen- wes Credit verskaf landboudienste aan sy groeiende kliëntebasis. Certisure sluit kommissie ontvang op korttermyn-, oes- en lewens- versekeringspremies en administrasiefooie in. Insetverskaffing (Senwes Equipment, JD Implemente, Hinterland groep, Grasland Ondernemings en Nautilus Hedge Fund) Verkope by die handelstakke, direkte verkope van boerderyinsette, benodigdhede en verkope van meganisasiegoedere/onderdele, as­­ook die diens van sodanige boerdery- en meganisasietoerusting. Marktoegang (Senwes Grainlink, Tradevantage, Senwes Graanmakelaars, Grainovation en ESC) Inkomste ontvang vir die hantering en berging van landboupro- dukte. Kommissie ontvang vir die bemarking van graan. Inkomste ontvang uit die verkoop van eie graan. Elektroniese uitreiking en ver- handeling van silosertifikate. Korporatief (Senwes Aandeleaansporingskema Trust, Thobo Trust, Senwes Capital en Senwes Agrowth) Hoofkantoordienste, inligtingstegnologie, menslike hulpbronne, eien­­domme, vlootbestuur, sekretariaat, regsdienste, korporatiewe bemarking, risikobestuur, interne oudit, strategiese ontwikkeling, groep finansies, korporatiewe finansies, sentrale administrasie, te- sourie, innovasie en integrasie, besigheidsontwerp en direkteure. Belasting word op ’n groepsbasis bestuur en word nie na bedryfsegmente toegedeel nie. Dienste gelewer tussen verwante partye soos getoon in bedryfsegmente is op ’n armlengtebasis soos in soortgelyke transaksies met derde partye. Die groep uitvoerende komitee monitor die operasionele resultate van sy besigheidseenhede apart vir doeleindes van die neem van besluite oor hulpbronne en prestasie-evaluering. Segmentprestasie is geëvalueer op grond van bedryfswins of -verlies en konsekwent gemeet teenoor bedryfswins of -verlies in die gekonsoli­ deerde finansiële state. Segmentinkomste en -resultate Die Senwes groep bedryf slegs in Suid-Afrika besigheid. GROEP 2018 R’m 2017 R’m SEGMENT- INKOMSTE 2018 R’m 2017 R’m SEGMENT- WINS/(VERLIES) 321 309 157 147 324 309 283 275 AgriRewards Finansieringskoste Wins van gesamentlike ondernemings Insetverskaffing (Senwes Equipment, JD Implemente, Hinterland groep, Grasland Ondernemings en Nautilus Hedge Fund) (3) - - 1 425 - - - 1 350 (3) (132) 9 (61) - (136) 8 43 Inkomste/(verlies) uit verkoop van goedere en dienste gelewer Intragroepverkope Finansieringskoste Verlies van gesamentlike ondernemings Marktoegang (Senwes Grainlink, Tradevantage, Senwes Graanmakelaars, Grainovation en ESC) Inkomste uit kommoditeitsverhandeling, verkoop van goedere en lewering van dienste * AgriRewards Intragroepverkope Finansieringskoste Wins van gesamentlike ondernemings Normale bedryfsaktiwiteite Korporatief Inkomste van diensleweringsooreenkoms Rente-inkomste van gesamentlike ondernemings Finansieringskoste Korporatiewe koste Totale inkomste 1 548 (123) - - 7 690 1 470 (120) - - 8 171 (3) - (36) (22) 384 62 - (14) (5) 85 11 384 12 508 447 133 (25) (3 669) - - 9 436 104 73 31 - - 9 540 (4 337) - - 9 830 97 82 15 - - 9 927 (25) - (46) 8 480 (48) 12 31 (9) (82) - - (51) 3 275 (46) 15 16 (3) (74) 432 (121) 311 229 (62) 167 Finansiële Dienste (Senwes Credit, Senwes Bate- finansiering, Certisure groep en Molemi Sele) Inkomste vanaf finansieringskliënte en dienslewerings­ ooreenkoms Wins voor belasting Belasting Wins na belasting * Daar was ’n enkele besigheidsvennoot waaruit meer as 10% inkomste uit kommoditeitsverhandeling gegenereer is ten bedrae van R1,3 miljard. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER