Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 73

PRESTASIE 71 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEI vir die jaar geëindig 30 April 2018 GROEP MAATSKAPPY 2018 R’m 2017 R’m Netto kontanvloei uit bedryfsaktiwiteite 286 Kontant uit bedryfsaktiwiteite 813 Finansieringskoste betaal Belasting betaal Dividende betaal 2018 R’m 2017 R’m 165 56 253 457 783 508 (223) (204) (224) (206) (86) (50) (81) (43) (72) (90) (71) (94) Verandering in bedryfskapitaal (128) 33 (328) 66 Netto kontantvloei (gebruik deur)/uit beleggingsaktiwiteite (256) (186) (75) (272) Aankoop van eiendom, aanleg en toerusting (141) (116) (127) (102) Opbrengs met die verkoop van eiendom, aanleg en toerusting 3 2 3 2 Subsidie aan Senwes Aandeleaansporingskema Trust - - (2) (27) - (25) 4 Addisionele beleggings in gesamentlike ondernemings en geassosieerde - (25) Dividende ontvang van belegging in gesamentlike ondernemings 4 4 4 Dividende ontvang vanaf filiale - - - 1 55 2 30 26 (56) (44) (55) (44) (124) (16) (156) (130) Addisionele lenings ontvang van verwante partye Terugbetaling van lenings van verwante partye Addisionele lenings aan verwante partye Terugbetaling van lenings aan verwante partye 7 228 23 (21) (19) (19) Netto kontantvloei gebruik deur finansieringsaktiwiteite (47) - - - Tesourie-aandele gekoop (47) - - - Netto (afname)/toename in kontant en kontantekwivalente (17) (21) (19) (19) Kontant en kontantekwivalente - begin van die jaar 14 35 - 19 Kontant en kontantekwivalente - einde van die jaar (3) 14 (19) - OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 3 30 Netto kontanvloei voor finansieringsaktiwiteite