Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 67

PRESTASIE 65 KAPITALE FINANSIËLE MENSLIKE SOSIALE EN VERHOUDINGS INTELLEKTUELE NATUURLIKE VERVAARDIGINGS STRATEGIESE IMPAK: ➊ Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie ➋ Interne integrasie van die klant ➌ Herorganisasie van besigheidsmodelle ➍ Verhoogde belegging in effektiwiteit ➎ Eksternalisering ➏ Ontsluiting van waarde­sinergieë Strategiese impak Beskrywing van risiko ➌ ➏ Stelselrisiko Mitigering en bestuursbeheer 11 11 Die maatskappy maak tot ’n groot mate staat op tegno­logiese en innoverende stelselontwikkeling. Die belangrikste risiko’s hou verband met argivering, kapasiteit, data-integriteit, relevansie, integrasie en aanpasbaarheid. ➌ Diefstal- en bedrogrisiko 12 12 Die huidige ekonomiese klimaat leen hom tot verhoog- de diefstal- en bedrogaktiwiteite, veral met betrekking tot hoëwaardekommoditeite soos graan. Die gediver- sifiseerde aard van die groep se aktiwiteite verhoog ook die moontlikheid van diefstal of bedrog. Dit word verder verhoog deur die kompleksiteit van sekere aktitwiteite, wat spesiale beheermaatreëls verg. Omgewings-, gesondheids- en veiligheids- risiko 13 13 Die groep is onderworpe aan nakomingsvereistes met betrekking tot die gesondheid en veiligheid van werknemers sowel as omgewings- en kwaliteit- gerusstellingsvereistes. ’n IT-strategie en -bestuurskomitee is in plek en formele veranderings-, projek- en integra­ sie­bestuur word toegepas. Uitgebreide besig­ heids- en IT-rampherstelprosesse is reeds gevestig. Daar word deurlopend gefokus op IT-bestuur en stelselverbetering. Gebruik van tegnologiese vordering en innovasie om die volhoubaarheid van stelsels, meer effektiewe argivering, kapasiteit, data-in- tegriteit, relevansie, integrasie en aanpasbaar- heid te verseker. Ontsluiting van die waarde van sogenaamde “big data” deur interne stelselontwikkeling ten einde die kliënt meer effektief en koste-effek- tief te diens. ’n Herfokus van besigheidsprosesse, ’n kultuur­ program, die herontwerp van aanstellings­ praktyke en die opgradering van fisiese beheermaatreëls is van die bestuursaksies wat geïmplementeer is om die risiko tot ’n aan- vaarbare vlak te verlaag. Die gedragskode is vasgelê in die risikokultuur van die maat­skappy, wat bydra tot die verlaging van hierdie risiko. Ontwikkel en optimaliseer die groep se ge- dragskode en etiese kode, sowel as prosesse en kommunikasie in dié verband. Gebruik tegnologiese ontwikkeling vir selfs meer effektiewe maatreëls teen diefstal en bedrog ten einde die risiko in dié verband te verlaag. Voeg waarde toe tot die groepskultuur vir toekomstige generasies. Die veiligheid van graan as kernproduk en die hantering daarvan word deurlopend deur Senwes geëvalueer deur middel van hazard critical control point (HACCP)- en kwaliteit- bestuurstelsels. Senwes het ook ’n funksionele SHEQ-afdeling wat binne die beleidsomgewing funksioneer en aspekte hanteer soos effektiewe strukture, onderwys en opleiding, bemagtiging van werknemers om oordeelsbesluite te neem, en die afdwing van reëls en regulasies. Deulopende ontwikkeling en/of optimalisering van die groep se omgewings-, gesondheids- en veiligheidsnakoming en gerusstelling. Gebruik van tegnologiese ontwikkeling om omgewings-, gesondheids- en veiligheidsuitda­ gings meer effektief te hanteer. Deurlopende persoonlike ontwikkeling en opleiding met betrekking tot verskeie na- komingsregulasies voeg waarde toe tot mens- like kapitaal. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER ➌ Geleenthede Kapitale wat beïnvloed word