Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 62

60 PRESTASIE WESENLIKE RISIKO’S EN GELEENTHEDE Strategiese impak ➎ Mitigering en bestuursbeheer Beskrywing van risiko Politieke onsekerheid – grondonteiening en geldeenheidrisiko 1 3 Senwes gebruik landbougrond wat aan produsente behoort as sekuriteit vir kredietver- lening aan sodanige klante. Indien die grond genasionaliseer sou word of onteien sou word sonder vergoeding, sal die waarde van die grond verlaag en die waarde van die sekuriteit wat Senwes ten opsigte van uitstaande skuld hou, verlaag. Hierdie risiko kan slegs aanvaar word en kan nie gemitigeer word nie. Eksternalisering na nuwe markte of laerisiko- gebiede. Krediet-, likiditeits- en markrisiko Die potensiële kredietkonsentrasierisiko hou hoofsaaklik verband met handelsdebiteure. Handelsdebiteure bestaan uit ’n groot aantal kliënte uit verskillende geografiese gebiede. Krediet word verleen ooreenkomstig die krediet­beleid van die groep. Daar word streng aan omsigtige kredietevalueringsprosesse voldoen. Die groep word tot ’n groot mate natuurlik verskans teen wisselende rentekoer­ se aangesien rentedraende skuld hoofsaaklik gebruik word vir renteverdienende bates, beide teen wisselende rentekoerse. Alle kontrakte word egter aan die primakoers gekoppel.  Diversifikasie/uitbreiding van huidige produk- en/of diensaanbod en -oplossings.  Diversifiseer/eksternaliseer na nuwe markte.  Optimalisering van huidige en/of ontwikkeling van nuwe produkte, dienste en oplossings wat verband hou met die mitigering van risiko, likiditeit en markrisiko. Die groep en die landbousektor as geheel kan negatief beïnvloed word deur politieke besluite, burgerlike opstand, hoë werkloosheidskoerse, volatiele wis- selkoerse en nie-volhoubare groei. Verskeie beleids- veranderinge wat die landbousektor beïnvloed kan 'n ernstige impak op die strategiese oogmerke van die groep hê. ➌ Geleenthede 2 1 Die profiel van die kredietboek met betrekking tot kon- sentrasie- en geografiese risiko bly ’n kwessie. Die hoë kommoditeitsluitingsvlakke, tesame met die vooruitsig van lae kommoditeitspryse, sal verdere druk op die balansstate van produsente plaas. Die winsgewend- heid van produsente sal derhalwe laer wees, wat die landbouwaardeketting sal inperk. Die Senwes groep is ook blootgestel aan medium­ termyn­­likiditeit en fluktuerende rentekoerse. Mark­ risiko's sluit in die herprysing van die Suid-Afrikaanse ekonomie met betrekking tot kredietgraderings. HUIDIGE POSISIE VAN RISIKO VORIGE POSISIE VAN RISIKO OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Kapitale wat beïnvloed word