Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 60

58 PRESTASIE RISIKOMETODOLOGIE WESENLIKE RISIKO'S Alle ondernemings word deur onsekerhede in die gesig gestaar, wat beide risiko’s en geleenthede bied wat die potensiaal het om waarde te vernietig of te verhoog. Die Senwes groep maak ge­ bruik van die Committee Organisation of the Treadway Commis- sion (COSO) Enterprise Risk Management (ERM)-metodologie, wat ’n raamwerk verskaf waarbinne bestuur die onsekerhede en verwante risiko's en geleenthede kan bestuur en sy kapasiteit om waarde te verhoog, kan verbeter. Ontleed Kommunikasie Risikotendense en -analises Bestuur en Uitvoerende Komitee (Maandeliks) Raad (Kwartaaliks) Geen onderneming bedryf besigheid in ’n risikovrye omgewing nie en ERM skep ook nie so ’n omgewing nie. ERM stel bestuur eerder in staat om besigheid meer effektief te bedryf in so ’n omgewing. Dit werk nie in isolasie binne ’n onderneming nie, maar dien eerder as ’n hulpmiddel vir die bestuursproses. ERM is gekoppel met korporatiewe beheer deurdat dit inligting aan die direksie verskaf met betrekking tot die mees beduidende risiko's. COSO ERM definieer risiko-aptyt as die mate van risiko, op ’n breë vlak, wat 'n onderneming gewillig is om te aanvaar in sy nastrewing van waarde. Dit reflekteer die onderneming se risikobestuursfilosofie en beïnvloed die onderneming se kultuur en bedryfstyl. Risiko-aptyt rig dus hulpbronallokasie en help die maatskappy met die belyning van die organisasie, mense en pro- sesse in die ontwerp van die infrastruktuur wat benodig word vir effektiewe reaksie op en monitering van risiko’s. Identifiseer Hersien   Risiko- bestuursproses Ondernemings bedryf besigheid in omgewings waar faktore soos globalisering, tegnologie, regulering, herstrukturering, verande­ rende markte en mededinging, onsekerheid skep. Onsekerheid spruit uit die onvermoë om die waarskynlikheid van potensiële gebeurtenisse en die verwante uitkoms daarvan, te bepaal. RISIKO-APTYT  Bestuurskonsultering Risikokomitee (Tweejaarliks) Monitor en Rapporteer Kontroleer   Mitigeer  ’n Onderneming behoort deeglike oorweging te skenk aan sy kapasiteit om addisionele risiko te aanvaar ten einde sy doel- witte te bereik. Die bestaande risikoprofiel behoort ook oor- weeg te word as ’n aanduiding van die risiko’s wat tans aan­ gespreek word en nie as ’n bepaler van risiko-aptyt nie. RISIKO-OORSIG Senwes glo dat effektiewe risikobestuur op 'n ondernemings­ wye basis noodsaaklik is vir die behaling van volhoubare toe- OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER komstige opbrengste vir sy aandeelhouers. Daarbenewens is risikobe­stuur diep gewortel in die kultuur van Senwes, sy strategiese en taktiese oogmerke. Die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir risikobestuur is op alle vlakke van die organi­sasie gevestig, vanaf die direksie tot by elke besigheids­ bestuurder en werknemer. Ten einde dit te fasiliteer, het die groep ’n formele risiko-evalueringsproses in plek gestel waar- deur risiko’s en mitigerende bestuurs­aksies geïdentifiseer en geëvalu­eer word en verslag oor gedoen word.