Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 49

STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS 47 HOE KOM ONS DAAR? Strategiese fokusareas Gerig deur ons doelstelling, missie, strategiese doelwitte, fokus en evolusie, rus ons strategiese fokusareas op ses pilare, naamlik: Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie, interne integrasie van die klant, herorganisasie van besigheidsmodelle, verhoogde belegging in effektiwiteit en eksternalisering en ontsluiting van waardesinergieë. Hierdie fokusareas word hieronder in meer besonderhede bespreek: BELANGRIKSTE RISIKO'S: landboubedryf Politieke onsekerheid – grondonteiening en geldeenheid Krediet, likiditeit en mark Weer en klimaat Markgrootte en -aandeel Kommoditeitsprys Oorgang en klante Diversifikasie en Unieke mededinging Regulering en nakomingsvereistes Verstedeliking, skaarsheid en retensie van vaardighede Stelsels Diefstal en bedrog Omgewings-, gesondheids- en veiligheidsvereistes Strategiese fokusarea Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie Beskrywing Toekomsvooruitsigte Effektiewe, veilige elektroniese silosertifikaatbestuurstelsel - ESC (Electronic Silo Certificates) met AFGRI as vennoot. Konsolidasie van die finansiëledienstegroep ten einde ’n meer volhoubare platform vir uitbreiding na ander markte te skep – Certisure met NWK as vennoot. Uitbreiding van die John Deere meganisasieagentskap na die Oos- en Wes-Kaap – JD Implemente met die Tomlinson familie as vennoot. Vestiging van ’n kleinhandelsleier – Hinterland met AFGRI as vennoot. Uitbreiding van kapasiteit in die kalkbedryf en die verkryging van ’n groter aandeel in die besigheid – Grasland Onderne­ mings met NWK as vennoot. Uitbreiding na nuwe gebiede deur Senwes Credit. Agrico-verkryging – as deel van Agrico se proses om sy John Deere agentskap te ontbind, het Senwes Equipment twee van sy takke bekom (Aliwal-Noord en Ugie). JD Implemente het terselfdertyd die Agrico-tak in George bekom. Senwes Equipment het na die Oos-Kaap uitgebrei deur middel van ’n nuwe perseel in Oos-Londen. JCB – Senwes Equipment is nou die amptelike verspreider van die JCB-produkreeks. Marktoegang het sukses behaal met sy groentonnetransak­ sies. In terme van dié soort transaksies word tonne uit gebiede buite die tradisionele Senwes bedieningsgebied verkry deur middel van ’n logistieke oplossing wat aan die klant gebied word. Belangrikste risiko’s Gesamentlike ondernemings was tot nou toe een van die suksesverhale van die Senwes strategie en die groep sal daarop voortbou. Verdere verhoging van konsolidasie en uitbreiding van nuwe markte sal kritiese massa sowel as sinergieë tot gevolg hê, wat die besigheid sal posisioneer vir groei en langtermyn­ oorlewing. Uitbreiding en/of optimalisering van die huidige produk- en diensaanbod. Organiese uitbreiding van voetspoor. Deurlopende pogings om markaan- deel uit te brei. Risikoverlaging deur middel van ander kommoditeite. Deurlopende kapitaalbelegging in die optimalisering en/of opgradering van ons huidige infrastruktuur. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Diversifikasie van die besigheid om konsen- trasierisiko te mitigeer en effektiewe horison­- tale integrasie en konsolidasie van die land- bou­besigheidsektor om uitbrei­ding na ’n nasionale voetspoor te fasiliteer. Die groep se pogings in dié verband fokus op die volgende: Diversifikasie van die groep se huidige produk- en diensaanbod en/of diversifi- kasie na nuwe produkte en dienste. Geografiese uitbreiding. Plaaslike landboukonsolidasie. Nasionale geografiese uitbreiding. Verkrygings en samesmeltings. Diversifikasie na verskillende markseg- mente. Diversifikasie en/of groei van klante­ basis. Uitbreiding van markaandeel. Kapitaalbelegging vir die optimalisering van huidige infrastruktuur. Uitbreiding van netwerke vir produkte en dienste. Uitbreiding van die groep se teenwoor- digheid in huidige bedryfsaktiwiteite. Vordering tot op hede