Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 46

44 STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS VERSLAG DEUR DIE HOOF UITVOERENDE BEAMPTE | vervolg haaf. Daar­benewens is die integrasieprogram wat verband hou met ons huidige nuwe klante ’n vernuwende model wat aan die nasionale mark voorgestel is. Ons strate­gie word volledig uiteengesit op bl. 46. Soos na verwys in die voorsittersverslag, wyk ons nie van die meesterplan af nie. Ons produkreeks is ook uitgebrei en drie fisiese en finansiële produkte is sedert die vorige finansiële jaar aan die mark voorgestel. Die maatskappy het sy strukture hersien en die groepstruktuur is hersaamgestel ten einde optimale finansierings-, risiko- en groei-inisiatiewe te bewerkstellig. Addisionele kapasiteit is geskep waar besigheidsplanne die langtermynvolhoubaarheidstoets geslaag het en gevolglik goed­gekeur is. Die ondersteuningsafdelings is ook uitgebrei ten einde dienslewering, risikomitigering en besigheidsgeleent­ hede te optimaliseer en operasionele eenhede is uitgebrei om verhoogde volumes en dienslewering te hanteer. Die Senwes direksie het ’n groot investering in IT-infrastruktuur goedgekeur en die besigheid sien uit na die implementering van die ver- hoogde effektiwiteite en nuwe moontlikhede, wat ook nuwe en opwindende klanteoplossingsinisiatiewe insluit. OP PAD NA 2030 Diversifikasie in die Senwes groep moet kommoditeit, geogra- fie, risiko, klanteprofiel en logistiek komplimenteer. Politieke onstabiliteit en kortsigtige plundering van die Suid-Afrikaanse infrastruktuur herinner besigheid aan die gevaar van konsen- trasierisiko. ’n Behoorlike nasionale voetspoor en internasio- nale blootstelling, wat deur konsolidasie en uitbreiding onder- lê word, is deel van die groep se langtermyn goedgekeurde strate­gie. Hiermee saam sal innovasie en tegnologie hoë in- vestering van die groep vereis en besondere aandag sal aan die logistieke voorsieningsketting geskenk moet word. Die top Suid-Afri­kaan­se graanprodusente se effektiwiteit, soos gemeet op plaashekvlak, is wêreldkompeterend, maar gemeet op ’n “vry-aan-boord”-vlak, is ons produkte egter nie kompeterend genoeg nie, hoofsaaklik vanweë die verval van ons nasionale infrastruktuur. VERANTWOORDELIKE BURGER Senwes is die voorloper in die daarstel van kommunikasiekana- le vanaf die bedryf na ander rolspelers. Die huidige kanale na die regering, die verbruiker van stapelvoedsel, sowel as die publiek kweek groter begrip vir die uitdagings van die pro- dusent, maar ook die impak wat landbou op die verbruiker en die groter nasionale ekonomie het. Senwes glo dat die kanale nou nog meer waarde het, aangesien daar oor tyd bepaalde verhoudings en netwerke opgebou is. ERKENNING Die Senwes groep gee graag erkenning vir die volgehoue ondersteuning van sy klantebasis - dit verdien ons grootste waardering. Die Senwes personeelkorps het twee moeilike finansiële jare agter die rug en het uitnemend presteer. Die Senwes direksie leef saam met die goeie en moeiliker tye en bly gefokus op ons klantebasis, personeel, insetverskaffers en besigheidsvennote. My uitvoerende komitee verdien saam met die direksie erkenning en waardering vir hul volgehoue presta- sie deur volatiele omstandighede. Ons erken en dank ons Hemelse Vader vir Sy liefdevolle hand en teenwoordigheid in ons groep. Die Nasie in Gesprek inisiatief, onder andere, se impak is groot en getuig van die groep se breër verantwoordelikheid binne die sektor, maar ook sy bemoeienis met die gemeenskappe waar­ binne hy besigheid bedryf. WAT HOU DIE TOEKOMS IN? Die nuwe seisoen staan op sy eie bene en 12% laer aanplan­ tings met ’n laat aanplantingstyd en laat reën sal, volgens die Nasionale Oesskattingskomitee, heelwat laer volumes as die vorige jaar tot gevolg hê. Die vorige seisoen het egter heelwat momentum verskaf en ’n groot oordragvoorraad behoort goeie hante­rings- en opbergingsbesigheid vir die onmiddellike toe- koms te verseker. Die aanduidings is egter dat die kleinhandel-, krediet- en megani­ sasiebesigheid met minder kontantvloei in die markplek ’n moei­ liker tyd sal ingaan. Voeg hierby die geo-politiese en eko­nomiese omgewing wat laer investering in landbou impliseer, wat beteken dat dit ’n baie uitdagende sektor vir die toekoms sal bly. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER ........................................................... Francois Strydom GROEP HOOF UITVOERENDE BEAMPTE Klerksdorp 26 Junie 2018