Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 4

2 OORSIG RAPPORTERINGSUITE Die Senwes groep stel verskeie verslae vir die 2017/2018 finansiële jaar beskikbaar, wat ’n holistiese oorsig verskaf oor die groep se aktiwiteite en wat afsonderlik of saamgelees kan word. Dié verslae is ook beskikbaar op die Senwes webtuiste by http://senwes.co/fin2018A Geïntegreerde Verslag (GV) Die geïntegreerde verslag (beskik- baar in beide Afrikaans en Engels) verskaf ’n oorsig oor die groep se strategieë, risiko’s, geleent­hede, korporatiewe beheer, bedryfsakti- witeite en finansiële prestasie. Jaarlikse Finansiële State (JFS) Volhoubaarheidsverslag (VV) Die groep se gekonsolideerde jaarlikse finansiële state verskaf ’n in-diepte analise van die groep se finansiële resultate en prestasie. ’n Web-gebaseerde digitale volhoubaarheidsverslag verskaf ’n opgesomde oorsig van die groep se volhoubaarheidsaktiwiteite, strate­ gieë en voortgaande prosesse. Beskikbaar by: http://senwes.co/ SR2018 Geïntegreerde Verslag met Jaarlikse Finansiële State (GV + JFS) Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering (AJV) • Maatskappywet van Suid-Afrika, Nr. 71 van 2008, soos gewysig • Internasionale Finansiële Rapporte­ ringstandaarde (IFRS) • King Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2016 (King IV TM ) • Departement van Handel en Nywer­ heid se Kode vir Breë-Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging • Maatskappywet van Suid-Afrika, Nr. 71 van 2008, soos gewysig • King Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2016 (King IV TM ) Die weergawe van die geïntegreerde verslag sluit die jaarlikse finansiële state in. Hierdie kennisgewing stel aandeel­ houers van die maatskappy in kennis van die sake wat by die AJV bespreek sal word. RAPPORTERINGSBEGINSELS EN -RIGLYNE • Internasionale Geïntegreerde Rap- porteringsraamwerk • Maatskappywet van Suid-Afrika, Nr. 71 van 2008, soos gewysig • King Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2016 (King IV TM ) • Departement van Handel en Nywer­ heid se Kode vir Breë-Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging • Internasionale Finansiële Rapporte­ ringstandaarde (IFRS) • Maatskappywet van Suid-Afrika, Nr. 71 van 2008, soos gewysig • King Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2016 (King IV TM ) VERWANTE MEDIADEKKING Vir die verwante mediadekking, soos persverklarings of die onderhoud met die Senwes groep se HUB, besoek gerus http://senwes.co/fin2018A • Maatskappywet van Suid-Afrika, Nr. 71 van 2008, soos gewysig • King Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2016 (King IV TM ) • Departement van Handel en Nywer­ heid se Kode vir Breë-Basis Swart Ekonomiese Bemagtiging • G4 Volhoubaarheidsriglyne GV & JFS NAVRAE OF TERUGVOERING Corné Kruger (Groep Hoof Finansiële Beampte) Telefoon: 018 464 7476 E-pos: corne.kruger@senwes.co.za OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER VV & AJV NAVRAE OF TERUGVOERING Elmarie Joynt (Groep Maatskappysekretaris en Hoof Regsadviseur) Telefoon: 018 464 7104 Epos: elmarie.joynt@senwes.co.za