Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 38

36 DIE BESIGHEID VERSKAFFERS AANDEELHOUERS EN BELEGGERS AARD VAN DIE VERHOUDING BELANGRIKHEID VAN DIE VERHOUDING VIR SENWES Die aandeelhouers is die hoofverskaffers van ekwiteit en is der­ hal­we die eienaars van die maatskappy. In baie gevalle is die aandeelhouers ook klante van die Senwes groep. KWESSIES GEDURENDE DIE JAAR  Senwes, sowel as die houermaatskappy Senwesbel, het op 20 Februarie 2017 op die gelisensieerde beurs, ZAR X, genoteer.  Die maatskappy se aandele verhandel onder netto bate­ waarde.  Aandeelverhandelingslikiditeit is baie laag.  Die aandeelhouerstruktuur, met twee groot blokke, Senwes- bel en Grindrod, het ’n aandeelhouding van meer as 70%, wat bydra tot lae likiditeit en druk plaas op die markprys van aandele.  Die feit dat aandeelhouers die aandele in die Senwes groep as sekuriteit vir kredietfasiliteite by Senwes Credit gebruik, dra ook by tot die lae likiditeitsvlakke. WAARDE GESKEP vir aandeelhouers deur kapitaal en dividende Basisjaar = 2007 526 210 271 723 463 597 723 635 745 832 922 1 003 R’m 1 085 1 182 1 121 904 1 157 1 220 1 356 1 175 1 157 1 266 723 723 723 723 723 723 723 723 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Kumulatiewe dividend Kapitaalgroei (vanaf basisprys) Markkapitalisasie (vanaf basisprys) Waarde geskep vir aandeelhouers : R353 miljoen (2017: R208 miljoen) *Dividende is onderworpe aan goedkeuring deur die aandeelhouers. AARD VAN DIE VERHOUDING VERHOUDINGSDOELWIT Om maksimum opbrengs vir ons aandeelhouers te gene­reer en om ’n voorkeurbeleggingsvennoot en gesonde beleg­ gingsbestemming te wees. 2 242 AANTAL AANDEELHOUERS APRIL 2018 MAATSKAPPY SE REAKSIE OP DIE KWESSIES  Die notering van Senwes en Senwesbel op ZAR X, ’n gelisensieerde beurs, verseker nakoming van die Wet op Finansiële Markte Nr.19 van 2012, soos gereguleer deur die Financial Sector Conduct Authority (FSCA).  Die notering en groter deursigtigheid in terme van korpo- ratiewe aksies, finansiële resultate en verhandeling deur direkteure.  Oorsig in terme van aksies en rapportering aan die Finan- siële Dienste Raad as ’n finansiëlediensteverskaffer, verskaf ook addisionele gerusstelling aan beleggers wat aandele in die Senwes groep verhandel. BELANGRIKHEID VAN DIE VERHOUDING VIR SENWES Die verhouding met verskaffers affekteer die Senwes groep se vermoë om produkte en dienste op ’n koste-effektiewe wyse te verskaf en het ’n direkte impak op Senwes se mededingend­ heid. VERHOUDINGSDOELWIT Om ’n voorkeurbesigheidsvennoot te wees wat wedersyd­se respek en samewerking koester. KWESSIES GEDURENDE DIE JAAR Geen wesenlike aspekte is gedurende die jaar onder die aan- dag van die maat­skappy gebring nie. WAARDE GESKEP Betalings aan verskaffers R’mjd 25 20  Senwes het daarin geslaag om ’n dividenddekking van >2 te handhaaf, ten spyte van die droogte van die afgelope twee jaar.  ’n Aandeelterugkoopskema is geloods en suksesvol afge- handel teen einde Februarie 2018. Die aandeelprys ver- handel nou nader aan netto batewaarde as voor die terug- koopprogram.  Die aandeelhouerstruktuur as ’n beheerstruktuur het ook ’n negatiewe impak op likiditeit en waarde. Dit behoort op aandeelhouersvlak aangespreek te word, met inagneming van die voordele van beheer teenoor die nadele van laer likiditeit en die ontsluiting van waarde teenoor premies. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 15 10 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 122 AANTAL AKTIEWE VERSKAFFERS APRIL 2018 2017 2018