Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 37

DIE BESIGHEID 35 BELANGHEBBENDES WERKNEMERS AARD VAN DIE VERHOUDING WAARDE GESKEP VERHOUDINGSDOELWIT BELANGRIKHEID VAN DIE VERHOUDING VIR SENWES Die vaardigheidsontwikkeling en betrokkenheid van werknemers bepaal Senwes se vermoë om sy ondernemings gestand te doen en om sy handelsmerkbelofte en sy oorhoofse strategie af te lewer. Om ’n voorkeurwerkgewer te wees wat markverwante salarisse betaal en terselfdertyd die geleentheid aan werknemers verskaf om hul loopbaanaspirasies te vervul. Gemiddelde jaarlikse salaris per werknemer R’000 250 200 KWESSIES GEDURENDE DIE JAAR  Beter kommunikasie van finansiële resultate en korttermyn­ aansporingsbonusse.  Herstrukturering van verskeie departemente.  Oorskakeling van ’n groot gedeelte van die werksmag na ’n nuwe pensioenfonds.  Onkonsekwente dissiplinêre prosesse. 3 252  ’n Pensioenfondslidmaatskapsforum is gestig, waarop werk­gewer- en werknemerverteenwoordigers dien. ’n 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Man­daat is deur die Uitvoerende Komitee aanvaar en die Pensioenfondslidmaatskapforum het verskeie suksesvol- le vergaderings met rolspelers gehou. Deurlopende kom- munikasie met betrekking tot pensioenfondsafsnydatums en belangrike dokumente vind plaas. ’n Inligtingskakel is op die intranet opgestel, wat deur pensioenfondslede gebruik kan word om inligting oor hul fondse te verkry. Die diensverskaffers het bystand verleen om werknemers elektronies te registreer en ’n toepassing is beskikbaar wat afgelaai kan word.  Die maatskappy se Dissiplinêre Kode en Griewe- prosedure is herskryf, afgeteken en deur middel van in- ligtingsessies laat in 2017 gekommunikeer. Afskrifte van beide dokumente is aan alle werknemers versprei. Mens- like hulpbronnebeamptes, lynbestuurders en verhoorbe- amptes is heropgelei met betrekking tot dissiplinêre en ander prosesse. 21% OUDERDOM ONDER 30 50 R10,1 m TOTALE OPLEIDINGSKOSTE VROULIKE PERSONEELLEDE NIE-SEB-PERSONEELLEDE MANLIKE PERSONEELLEDE SEB-PERSONEELLEDE 33% 67% 40% 60% OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER  Kommissarisse van beide die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en Arbitrasie (“CCMA”) en Graanbedingings- raad het bystand verleen met die fasilitering van prosesse met betrekking tot herstrukturering. Meer as 80% van die werknemers wat betrokke was, is suksesvol geplaas of bygestaan met vroeë aftrede. 100 PERSONEELLEDE APRIL 2018 MAATSKAPPY SE REAKSIE OP BOGENOEMDE KWESSIES  ’n Indringende sessie is op 21 Julie 2017 gehou, waar- tydens die groep hoof uitvoerende beampte die finansiële resultate en die maatskappy se strategie en strategiese drywers met personeel bespreek het. Die groep hoof fi- nansiële beampte het ’n omvattende voorlegging gedoen van die korttermynaansporing­skema. ’n Verdere sessie is op 28 Februarie 2018 gehou, waartydens die groep hoof uitvoe­rende beampte die groep se tussentydse resultate met personeel bespreek het. 150