Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 34

32 DIE BESIGHEID SOSIALE EN VERHOUDINGSKAPITAAL | vervolg AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER Fokusarea Inisiatiewe Prestasies Voedsel­veiligheid Voedselveiligheidsprogram- sertifisering Alle geakkrediteerde silo’s het voedselveiligheid- sertifisering ontvang. Verbruikersnavorsing; Ekonomies en organisatories Finansiële en tegniese bystand Bystand ter waarde van R7,8 miljoen is verleen. Landbouborgskappe Sewe nasionale konferensies/kongresse, agt provinsiale konferensies/kongresse en verskeie distriks- en plaaslike boereverenigings en stu­ diegroepe is geborg. Etiekhulplyn; Bedroghulplyn; ’n Totaal van 13,4 miljoen interaksies met die Nasie in Gesprek handelsmerk is aangeteken gedurende die 2017 Nampo regstreekse uitsen­ dings, wat ’n advertensiewaarde gelykstaan­de aan R7,5 miljoen opgelewer het. Mededingende pryse van produkte en dienste; Die inisiëring en ondersteuning van innovasieprogramme ten einde praktiese oplossings vir gemeenskapspro­bleme en -behoeftes te vind; Nasie in Gesprek Onderwys Kleuterontwikkeling 107 studente het kleuterontwikkelingskursusse bygewoon sedert 2014. Leerlingskappe Leerlingskappe en vakleerling- skappe 18 leerders het voordeel getrek uit Senwes leer- lingskappe in kleinhandel en graanhantering en 33 vakleerlinge is opgelei. Ottosdal Rekenaarsentrum ’n Rekenaarsentrum is in 2016 in Ottosdal gevestig, waaruit vier laerskole voordeel trek. ’n Addisionele 18 rekenaars is aan die sentrum geskenk. Brandfort Rekenaarsentrum ’n Rekenaarsentrum is in 2016 in Brandfort gevestig, waaruit vier laerskole voordeel trek. Jaarlikse Kerspartytjie 550 minderbevoorregte kinders en volwas- senes van agt verskillende instansies het hieruit voordeel getrek. Welsyn Sport Senwes Spinners Die Senwes Spinners Plaasskool Krieketontwik- kelingsprogram het sedert sy totstandkoming in 2006 meer as 1 400 krieketspelers van plaas­skole, sowel as 52 afrigters betrek. Vyf provinsiale spelers is daaruit ontwikkel. Een krieketkolfblad is gebou en een flexi-mat en boul- masjien is aan die skole geskenk. Vyf leerders het akademiese beurse ontvang. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Hernude verbruikerstydskrif; Sosiale beleggings en projekte; Verbeterde en kwaliteit produkte en dienste; Betrokkenheid in inisiatiewe om onproduktiewe plase na produktiewe plase te omskep; Werwing van kandidate uit onderverteenwoordigde groepe; Die ondersteuning van volhoubare gemeenskapsinter- vensies, wat ’n breër en meer volhoubare impak oor die lang termyn sal hê; Verbeterde kommunikasie met alle belanghebbendes in terme van inhoud en frekwensie. GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN SOSIALE EN VERHOUDINGSKAPITAAL Sosiale en Etiese Komitee; Alle Senwes Grainlink silo’s word volgens ’n drie-jaarsiklus deur die Perishable Product Export Control Board geoudit; Verlaging van konvensionele elektrisiteitsverbruik deur verskeie geïnisieerde projekte; Verlaagde waterverbruik deur geïnisieerde projekte; Afvalbestuur deur herbenuttingspogings.