Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 31

DIE BESIGHEID 29 GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN VERVAARDIGINGSKAPITAAL Bateopname deur eksterne ouditeure; Goedkeuring van projekte deur die Senwes direksie. Oorsig en rapportering word daarna deur die Ouditkomitee gedoen; SHEQ-veiligheidsoudits; Gesamentlike voldoeningsmodel; JSE-nakomingsoudit met betrekking tot die silobedryf; Gedragskode-oudits; SAGIS (Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdienste)-oudits; Interne ouditondersoeke; HACCP-akkreditasie; Nakomingskomitee. TOEKOMSTIGE UITDAGINGS Oprigting van alternatiewe opbergingstrukture; Vaardigheid van bedryfsingenieurs; Toepassing van kapitaal by die regte silokomplekse ten einde optimale opbrengs te verseker en risiko’s te verlaag; SHEQ-regulasies; KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN VERVAARDIGINGSKAPITAAL Die voortdurende groei van Senwes deur middel van kapitaal- projekte verlaag finansiële kapitaal oor die kort termyn, maar daar word deurlopend gefokus op die ontsluiting van waarde tot voordeel van menslike, sosiale, verhoudings-, natuurlike en finansiële kapitaal. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Kapasiteitsbeperking by sekere silo’s weens hoë oor- dragvoorraad en die nuwe leweringseisoen.