Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 29

DIE BESIGHEID Senwes Akademie 2014 2015 2016 2017 Versnelde leierskap (Gegradueerdes) 2018 Vakleerlingskappe 27 GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN INTELLEKTUELE KAPITAAL Gerusstelling deur eksterne ouditeure met betrekking tot die implementering van projekte; Finansiële en IT-Stuurkomitee; Sosiale en Etiese Komitee; Gelyke Indiensnemingsgeleenthedekomitee; Programme bygewoon (Besigheidskole) Leerlingskappe Posgraderingskomitee; Vergoedingskomitee; Beleggings- en Ouditkomitee doen post-implementeringsevaluasies van die volhoubaarheid van pro- jekte. Leierskapontwikkelingsprogramme TOEKOMSTIGE UITDAGINGS Werf en behou talent in ’n kompeterende omgewing (as plattelandse werkgewer); Werf en behou geskikte werknemers (as plattelandse werkgewer); AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER Navorsing met betrekking tot verandering in die werksomgewing wêreldwyd; Navorsing met betrekking tot veranderinge in werknemers wat die mark betree; Uitkomsgedrewe doelwitte vir alle personeel, belyn met meetbare afdelingsdoel- witte vir effektiewe bestuur; Vinnig veranderende tegnologie en omvattende verwante insette benodig; Belegging in opleiding ten einde tred te hou met die nuutste tegnologie; Verhoogde verwagtinge van belanghebbendes met betrekking tot tegnologiese innovasie; Verhoogde druk op data-, kapasiteits- en analitiese vermoë; Mededingendheid; Produktiwiteit en effektiwiteit; Werknemerwelvaartprogramontwikkeling; Tydige en effektiewe implementering van navorsingsresultate; Belyn kapasiteitsaanwending met beleggingsfilosofie van Senwes; Stelselsekuriteit en beskerming van inligting. Navorsing met betrekking tot nuutste tegnologie en prototipes; Navorsing met betrekking tot produsente se ondervinding van Senwes se produkaflewering; Markgeïntegreerde besigheidsoplossings vir klante; Fokus op optimalisering van bestaande beleggings deur middel van probleem- analise en interne verbeteringe; Uitkomsgedrewe doelwitte vir alle personeel, belyn met meetbare afdelings- doelwitte vir effektiewe bestuur. KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN INTELLEKTUELE KAPITAAL Belegging in die regte vaardighede benodig ’n groot kapitaaluitleg, wat ’n positiewe impak op menslike, natuurlike, finansiële, sosiale en verhoudingskapitaal het oor die langer termyn. Die verbetering van sekere prosesse en tegnologie kan ’n verlaging in menslike kapitaal tot gevolg hê. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Totale opdatering van die aanlyn SPDS-stelsel;