Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 27

DIE BESIGHEID 25 GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN MENSLIKE KAPITAAL Nakomingskomitee; Vergoedingskomitee; Posgraderingskomitee; Sosiale en Etiese Komitee; Komitee vir Gelyke Indiensnemingsgeleenthede. TOEKOMSTIGE UITDAGINGS Meting van produktiwiteitsverhoging; Konsekwentheid in terme van dissiplinêre aksies; Personeelomset; Gelyke indiensnemingsgeleenthede - verhoging in verteen- woordiging; Retensie van sleutelindividue; Identifisering van bestuur in kritiese poste; Kulturele diversiteit en sensitiwiteit; Spanne en spanwerk as die toekoms van die werksomgewing. Die Senwes groep se werksmag het met 3,0% verhoog, wat ’n posi­tiewe impak op menslike kapitaal gehad het. Die verhoging in salariskoste het 'n positiewe impak op menslike kapitaal gehad, maar ’n negatiewe impak op finansiële kapitaal. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN MENSLIKE KAPITAAL