Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 25

DIE BESIGHEID 23 TOEKOMSTIGE UITDAGINGS [Wesenlike risiko’s en geleenthede bl. 58] Krediet-, likiditeits- en markrisiko; Weer- en klimaatsrisiko; Markgrootte en markaandeelrisiko; Politieke onstabiliteit en ekonomieseklimaatsrisiko; Kommoditeitsprysrisiko; Transisie- en klanterisiko; Diversifikasie- en landboubedryfsrisiko; Unieke mededingersrisiko; Risiko met betrekking tot regulering en nakomings­ vereistes; Verstedeliking, skaarsheid en retensie van vaardighede- risiko; Stelselrisiko; Diefstal- en bedrogrisiko; Risiko met betrekking tot omgewings-, gesondheids- en veiligheidsvereistes. Ongekwalifiseerde eksterne ouditopinie; ’n Onafhanklike Ouditkomitee verseker integriteit van beheer en finansiële openbaarmaking; Die Risikokomitee se analise van strategiese en bedryfs- risiko’s; ’n Beleggingskomitee hou toesig oor die beleggingsfilo- sofie en beleggingsbestuur; Interne Oudit verskaf ’n mening oor die gekombineerde beheeromgewing. KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN FINANSIËLE KAPITAAL Finansiële kapitaal stel Senwes in staat om die besigheid uit te brei op ’n volhoubare wyse, met ’n posi- tiewe impak op vervaardigings-, menslike, intellektuele, sosiale, verhoudings- en natuurlike kapitaal. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN FINANSIËLE KAPITAAL