Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 24

22 DIE BESIGHEID FINANSIËLE KAPITAAL D it is die poel van beskikbare fondse wat gebruik kan word in die behaling van die strategie van Senwes om sodoende waarde vir alle belanghebbendes te skep en sodanige waarde te ontsluit op ’n gepaste tyd. Dit sluit in skuld, ekwiteit en kontant gegenereer deur besigheidseenhede, sowel as beleggings. Dit is belangrik vir Senwes om fondse te belê wat geallokeer is deur aandeelhouers en finansiers teen die mees optimale beleggingskoers, ten einde aandeelgroei en divi- dendopbrengs vir aandeelhouers, sowel as rente en die nodige kapitaalaflossing vir finansiers te verseker. Kapitaal word op ’n gebalanseerde wyse na elke fokusarea geallokeer ten einde die mees optimale uitkoms te verseker. SLEUTELINSETTE Kapitaalbesteding ten einde strategiese projekte te bevorder R’m Addisionele befondsing vanaf finansiers R’m Openingsaandeelhouersekwiteit 2018 2017 140,6 116,4 411,7 434,5 R’mjd 2,0 1,9 Leningsfasiliteit R’mjd 3,5 3,5 Ongebruikte leningsfasiliteit R’mjd 1,3 1,4 Markkapitalisasie R’mjd 2,0 1,9 Aandeelterugkoopskema R’m 44,1 - UITKOMSTE 2018 2017 Verdienste voor rente en belasting (EBIT) R’m 654,6 432,9 Kontant gegenereer deur besigheidseenhede R’m 286,4 164,5 Genormaliseerde wesensverdienste s/aandeel 195,5 108,4 Dividende vir die jaar s/aandeel Rente betaal R’m Rentedekking Keer Groei in netto batewaarde s/aandeel Eiekapitaalverhouding % 54,0 45,0 222,8 204,4 3,1 2,3 137,4 63,4 35,9 37,9 Natuurlike rentekoersverskansing: Rentedraende bates R’mjd 4,0 3,7 Rentedraende laste R’mjd 3,0 2,6 AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER Strategiese doelwitte (bl. 46 vir die Senwes strategie); Mitigering van risiko’s (bl. 58 vir Senwes se risikomitigering); Kostebesparingsprogramme; Gefokusde kontantvloeibestuur; Gefokusde balansstaatbestuur en verbeterde bedryfskapitaal; Sensitiwiteitsanalise met betrekking tot solvensie- en likiditeitsvlakke ten einde skuldtoleransie te bepaal; Effektiwiteitsprogramme. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER