Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 20

18 DIE BESIGHEID BESIGHEIDSOORSIG FINANSIËLE DIENSTE 53,5% 32,7% SENWES CREDIT SENWES LANDBOUDIENSTE CERTISURE Afdeling van Senwes Afdeling van Senwes Credit Gesamentlike onderneming met NWK  Senwes Credit bied ’n reeks unieke en effektie­we finansiële produkte aan produsente soos, onder andere, produksielenings, maandreke­ninge, kre­ diet­­reëlings van 'n langtermynaard en huur­koop­ transaksies.  Senwes Credit tref finansiële reëlings met afnemers van graan ten einde oorbruggingsfinansie­ring te verskaf vir die bedryfskoste van hul besighede.  Senwes Landboudienste verskaf gespesialiseerde dienste, gefokus op waardetoevoeging tot land- bou, veekunde, plaasbestuur, landbou-ekonomie, grondanalise, inligtingsdienste en die vestiging van opkomende boere.  Senwes Landboudienste is ’n spesialis op sy ge­ bied en verseker die verskaffing van volhoubare oplossings en optimale omdraaitye ten einde so aanpasbaar as moontlik te wees.  Die Certisure groep is ’n versekeringsbesigheid met verskeie spesialisareas waaruit landbou-, kom- mersiële en individuele kliënte kan baat vind.  Certisure verskaf makelaars- en administratiewe dienste waar risikobehoeftes van kliënte aange­ spreek en hanteer word.  Certisure spesialiseer in bateversekering, finansiële beplanning, oesversekering, kredietlewensverseke­ ring, korporatiewe versekering, wildversekering en mediese skemas. SENWES BATEFINANSIERING THOBO TRUST MOLEMI SELE Met Wesbank as vennoot Trustees: Senwes, Tradevantage, Hinterland, JD Implemente, Prodist, Grasland, Grainovation en Certisure Gesamentlike onderneming met AFGRI en NWK 2018 2017 bydrae tot totale wins uit bedryfsaktiwiteite 9%  Senwes Batefinansiering bied omvattende finan- siële dienste, gefokus op roerende bates en ver- bande. persentasie van totale besigheidseenhede 2018 2017 Inkomste (R’m) 321 309 Koste (R’m) 164 162 Bedryfswins voor belasting (R’m) 157 147 FINANSIËLE DIENSTE OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER  Thobo Trust is ’n onafhanklike trust en strategie­se vennoot vir Senwes se breë-basis swart eko­no­mie­ se bemagtigings- en sosio-ekonomiese ont­wik­­ke­- lingsdoelwitte.  Gemeenskappe waar Senwes besigheid bedryf, trek die meeste voordeel uit hierdie besigheids- model.  Molemi Sele is die eienaar van ’n sel vir krediet­ lewensversekering binne Guardrisk Lewens en fokus op die onderskrywing van risiko's binne die kredietlewensversekeringsomgewing. ONS TEENWOORDIGHEID IN SUID-AFRIKA 20 Versekeringstakke 1 Kredietverskaffingskantoor