Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 14

12 DIE BESIGHEID VOORSITTERSVERSLAG | vervolg Meer tyd en aandag is deur die direksie en sy komitees aan onderpresterende beleggings, vergrote kapitaal­programme, sowel as nuwe projekte bestee. Die direksie is veral opgewon- de oor die kapitaalprogramme wat op ’n kwantum sprong in dienslewering en waardetoevoeging vir die klant fokus. Die di- reksie poog ook om die verhoogde fokus op integrasie na die klant en kruisbemarking regoor die Senwes groep te belyn. SENWES HERNU SY STRATEGIE Ons is terdeë bewus dat ’n strategie nie ’n eenjaarplan is wat op ’n gereelde basis verander nie. Die kern van die 2020-strategie, wat in 2011 aanvaar is, is steeds in plek en is sedertdien aangepas en verfyn in areas waar dit nodig was. Dit is voorts ’n ontwikkelingsplan wat nie net goeie groei bewerkstellig nie, maar wat genoegsame waarde kan skep en kritiese massa meebring ten einde oor die lang termyn volhoubaar te bly. Bewese duplise­ ring en oneffektiwiteit is steeds aanwesig in die groter landbousektor en die mark sal na my mening net sóveel hiervan kan absorbeer alvorens ’n regstelling vereis word. ONTSLUIT WAARDE VIR DIE AANDEELHOUER Senwes se genormaliseerde wesensverdienste per aandeel het wesenlik verhoog met 80,4%, vanaf 108,4 s/aandeel na 195,5 s/aandeel. Die dividendsiklus is herstel en daar is selfs opgevang waar ons agter geraak het weens die afgelope twee jaar se droogtes. Die dividenddekking is genormaliseer na 3,1 en tesame met ’n goed gestruktureerde aandeelterugkooppro- gram, het die prys op die sein gereageer en ’n 5,8% groei op die openingsmarkprys afgele­wer. Tesame met die dividende, is die totale aandeelhouersopbrengs op die openingsmarkprys 11%. VOORUITSIGTE ’n Normale oesjaar word verwag wat, tesame met goeie oor- dragvoorrade, nog ’n normale tot goeie siklus kan meebring. Die kredietbesigheid gaan waarskynlik die uitdagings van ’n lae oesomset te bowe moet kom en spandering aan kapitaal- goedere sal waarskynlik steeds laag bly. ERKENNING Ek wil graag erkenning gee aan die Groep Hoof Uitvoeren- de Beampte, Francois Strydom, en sy uitvoerende span, my mede-raadslede en die 3 252 personeellede vir hul toewyding tot die groep. Besondere dank vir die ondersteuning van al die aandeelhouers, veral die twee kernaandeelhouers, Senwesbel en Grindrod. In diepe erkenning en dankbaarheid teenoor ons Skepper. KORPORATIEWE BEHEER Die direksie en sy komitees het hul jaarlikse werksplanne afge- handel en behoorlik daaroor gerapporteer. Die gekombineerde uitvoerende bestuursondervinding van die raad beloop 99 jaar en onafhanklike direkteure dien op komitees waar onafhank- likheid vereis word. Deursigtige dokumentasie wat behoorlik oorweeg en gedaag word, is deel van ons kultuur en die Sen- wes direksie rapporteer graag dat sy beheerstrukture effektief funksioneer. Mnr Cyril Ramaposa het in sy toespraak oor grondhervor­ming daarna verwys dat die proses groei moet bewerkstellig, nie die ekonomie moet skaad nie en nie voedselsekuriteit moet bedreig nie. As direksie het ons werk om te doen om die maatskappy te posisioneer deur die landbougrondtransformasie-uitdagings wat voorlê en sal ons deelname hieraan heelwat moet verhoog. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER ........................................................... Danie Minnaar VOORSITTER Klerksdorp 26 Junie 2018