INmagazine Sayı 14 - Page 8

GÜNDEM 6 Zirve bildirisinde hedefleri konusunda şu açıklamada bulun- du: “Sistem şu anda hedeflerinin gerisinde kalıyor ve iyi- leştirme için daha çok yapılacak şey var. Bu nedenle, Dünya Ticaret Örgütü’nün yapması gerekli reformunu destekliyo- ruz. Bir sonraki zirvede ilerlemeyi gözden geçireceğiz. ” ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusu- nun üçte ikisine denk geliyor. Norveç, İsviçre, Tayvan, İran ve Venezuella gibi ülkeler ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de yer almıyorlar. Ayrıca birçok AB ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil, sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. Bir daimi sekretaryası bulunmayan G20, dönem başkanlığı ve genel sek- reteryanın kurulması görevleri, her sene Gruba dahil farklı bölgelerden bir üye ülke tarafından üstleniliyor. G20 dönem başkanlığı bir önceki yılın, içinde bulunulan yılın ve bir sonraki yılın dönem başkanlarının oluşturduğu bir “troyka” tarafından yürütülüyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker zirvede Avru- pa Birliğini temsil ederken Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, zir- veye ev sahipliği yaptı. Zirve ayrıca, pozitif bir ticaret gündemi oluşturma ve G20 liderleri arasında, etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek için Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) reform yapması için siyasi desteğin yeniden teyit edilmesi için bir fırsat sundu. Zirve bildirisinde özellikle bu konuda şu açıklama yapıldı: “Sistem şu anda hedeflerinin gerisinde kalıyor ve iyi- leştirme için daha çok yapılacak şey var. Bu nedenle, Dünya Ticaret Örgü- tü’nün yapması gerekli reformunu destekliyoruz. Bir sonraki zirvede ilerlemeyi gözden geçireceğiz. ” Bunun yanı sıra liderler özellikle ik- lim değişikliği konusuna da Zirve’de ağırlık vermeye çalıştılar. Son IPCC raporunun, Aralık 2018’deki COP24 toplantısından önceki sonuçlarına dikkat çeken liderler Paris Anlaşma- sı’nın imzaları, tam uygulanmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit etti- ler. Ayrıca liderler 2030 gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri de dahil olmak üzere sürdürülebilirliği tartıştılar. G20 Arjantin Zirvesinde ekonominin dijitalleştirilmesinin, 2019’da ki bir güncellemeyle ve 2020 yılına kadar nihai bir raporla ulusla- rarası vergi sistemi üzerindeki etkile- rini ele almak için bir uzlaşma temelli çözüm aramak üzere birlikte çalış- maya devam edeceklerini tüm ülke- ler teyit ettiler. Yine G20 Zirvesinde ne şekilde ve ne amaç ile olursa olsun Terörizm kınanırken G20 Liderleri Terörle Mücadele Bildirgesi’nin tam olarak uygulanmasına karar verdiler. Elbette G20’den bahsedip onun alt bölümlerinden biri olan B20’den bah- setmemek hata olur. Günümüz dün- yasında, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinin bir araya gelme- diği hiçbir organizasyonun etkili ol- mayacağını söyleyebiliriz. Geçmişin yukarından aşağı, emir komuta zin- ciriyle yönetilen toplumlarının yerini, yavaş yavaş yatan organizasyonların, işbirliği ve koordinasyonun, altında örgütlenmiş durumda. İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zirvesi’nin günde-