INmagazine Sayı 14 - Page 7

5 Bakanları Zirvesi’nde meyvesini verdi. Artık dünya ekonomisinin gidişatına, dünyanın en büyük ekonomileri arasın- da yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G20 yön vere- cekti. 1999 yılındaki G7 Maliye Bakanları Zirvesi’nde tohumları atılan ve dünya ekonomisinin %85’ini, dünya ticareti- nin %80’ini temsil eden G20 (Group of Twenty), insanlığın geleceği açısından son derece önemli. 2015 yılı dönem baş- kanlığını Türkiye’nin de üstlendiği G20 zirvelerinde her zaman dünyanın gele- ceği için önemli konular tartışıldı. ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Al- manya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustral- ya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan olu- şan G20 üyeleri, milli geliri dünyada ilk 31’de yer alan üye ülkeler arasında. Bu anlamda, G20 ülkeleri dünya ekonomisi- nin %85’ini temsil ediyor ve dünya tica- retinin %80’ini gerçekleştiriyorlar. G20 G20’nin kuruluş amacı, ulus- lararası sistemde önemi ve ağırlığı gitgide artan “yük- selmekte olan piyasa ekono- mileri”nin küresel ekonomi düzeninde daha fazla tem- sil edilmesi ve uluslararası finansal sistemle ilgili konu- larda görüş alışverişinde bu- lunmak ve işbirliği yapmak olarak tanımlanabilir.