INmagazine Sayı 14 - Page 6

GÜNDEM 4 DÜNYANIN ZiRVESi TOPLANDI İlk defa bir Güney Ameri- ka ülkesinin ev sahipliğini yaptığı G20 zirvesinde, dünya’daki en büyük ekonomilere sahip 19 ülkenin liderleri ile Av- rupa Birliği yetkilileri biraraya geldi. Buenos Aires Zirvesine 19 ülke- nin Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB Komis- yon ve Konsey Başkanları katılım gösterdi. Zirve boyunca liderler arasında önemli ikili temaslar ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirildi. G20 Buenos Aires zirvesi, 30 Kasım ve 1 Aralık 2018 tarihlerinde Arjantin’in Buenos Aires kentinde dü- zenlendi. G20’nin on üçüncü toplantısı olan Zirve bir Güney Amerika ülkesinin ev sahipliği yaptığı ilk zirve olarak da tarihe geçti. Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde temel öncelik adil ve sürdü- rülebilir kalkınma için fikir birliği oluş- turmak olarak belirlenmişti. Zirvenin dört önceliği bulunmaktaydı : İş hayatı- nın geleceği, kalkınma için altyapı, gıda güvenliği ve cinsiyet eşitliği. Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Mac- ri, Buenos Aires’teki Kirchner Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, 30 Ka- sım 2017’de bir yıllık G20 dönem baş- kanlığını devralmıştı. Arjantin ile ilgili ilk G20 toplantıları, Aralık 2017’nin başlarında Bariloche’de başladı. Bu toplantılara Arjantin Mer- kez Bankası Başkanı ve Maliye Bakan yardımcıları yanı sıra sherpalar katıldı. G20 Zirvesi için, Arjantin, ülke çapında 11 farklı şehirde çeşitli hükümet düzey- lerinde ve alanlarda 45’in üzerinde top- lantıya ev sahipliği yaptı. Peki G20 macerası nasıl başladı? 1975 yılında dünyanın en büyük ulusal eko- nomilerine sahip altı ülkesi bir araya ge- lerek bu anlamda ilk birlikteliği ulusla- rarası kamuoyuna duyurdu. Fransa, Batı Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’ye bir yıl sonra Kanada’nın da ka- tılmasıyla Group of Seven, yaygın ismiyle G7 kurulmuş oldu. Sonrasında Rusya’nın katılmasıyla birlik sekiz üye ülkeye çıktı ve G8 ismiyle anılmaya başlandı. Geçtiğimiz 40 yılda büyük teknolojik, örgütsel ve bölgesel değişimler yaşa- yan dünya ekonomisine paralel olarak, “Yükselen Piyasa Ekonomileri”nin de bu büyük uluslararası işbirliği organi- zasyonuna dahil edilmesi, yavaş yavaş bir gereklilik halini aldı ve G7nin G20’ye dönüşüm süreci de başlamış oldu. Bu ça- lışmalar ise 26 Eylül 1999’da, G7 Maliye