INmagazine Sayı 14 - Page 39

Yolsuzlukla mücadelenin en etkin yollarından biri, bu- radan elde edilen gelirlerin gözetim altına alınmasıdır. Bu açıdan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Önlenmesi Hak- kında Kanunu temel kaynak niteliğindedir. Kanun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir idari birim olan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kuru- lu Başkanlığı) üzerinden bu alanda yoğun bir regülasyo- na gitmektedir. Ülkemizdeki Bazı Önemli Yasal Düzenlemeler: Yolsuzluğun, farklı şekillerde görüle- bilen, birçok neden ve sonucu olan ka- rışık ve çok yönlü bir olgu olması do- layısıyla [2] farklı kanunlarda değişik şekillerde düzenlenmektedir. TCK kapsamında yolsuzluğa ilişkin temel suç tiplerinin rüşvet (m.252), zimmet (m.257), irtikap (m.250) ve güveni kötüye kullanma (m.155) ol- duğu söylenebilir. Bununla birlikte anılan suç tiplerinin korudukları hu- kuki menfaatin yukarıda izah edildiği üzere ekonomik gelişme kapsamında ele alınmadığı çok açıktır. Zira rüşvet, zimmet ve irtikap suçları “Kamu İda- resinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında; güveni kötüye kullanma suçu ise “Malvarlığı- na Karşı Suçlar” başlığı altında düzen- lenmektedir. Bu temelin günümüzde yolsuzlukla mücadele felsefesiyle ye- teri kadar bağdaşmadığı ve ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı açıktır. TCK’da yer alan yolsuzluk ile ilgili di- ğer suç tipleri (dolandırıcılık m.157, hileli iflas m.161, muhtelif sahtecilik suçları m.197 vd. hükümler, ihaleye fesat karıştırma m.235, nüfuz ticareti m.255, görevi kötüye kullanma m.257, kamu görevlisinin ticareti m.259, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma m.266, suçtan kaynak- lanan malvarlığı değerlerini aklama m.282) açısından da aynı değerlendir- me yapılabilir. TCK’ya ek olarak bazı özel kanunlar ile bir takım özel düzenlemeler geti- rilmiştir. Örneğin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hisseleri borsada işlem gören şirketler açısından temel düzenle- meleri içermektedir. İlgili kanun yolsuz- lukla mücadele anlamında bir takım ce- zai müeyyideleri (bilgi suistimali m.106, piyasa dolandırıcılığı m.107, nitelikli güveni kötüye kullanma ve sahtecilik m.110, bilgi vermeme ve denetimin en- gellenmesi m.111, yasal defter, muha- sebe kayıtları ve raporlarda usulsüzlük m.112) düzenlemiştir. Keza 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında getirilen cezai müeyyideler (yemin ve mal beyanı m.27, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeselleştirme m.156, sistemi engelleme, bozma, verile- ri değiştirme m.157, özel zimmet m.160) de yolsuzlukla mücade açısından ülke- mizdeki temellerdendir. Yolsuzlukla mücadelenin en etkin yol- larından biri, buradan elde edilen ge- lirlerin gözetim altına alınmasıdır. Bu açıdan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Ön- lenmesi Hakkında Kanunu temel kaynak niteliğindedir. Kanun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir idari birim olan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) üzerinden bu alanda yo- ğun bir regülasyona gitmektedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yü- kümlülüklere Uyum Programı Hakkın- da Yönetmelik (mülga 16.09.2008 tarih 37