INmagazine Sayı 14 - Page 36

MAKALE 34 Bu görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. Şirketinizin Vicdanı var mı? Şirketler farklı ahlakî değerleri olan kişileri istihdam ederler ve bu kişilerden şirketin ortak etik kurallarına göre davranmalarını beklerler. Bir insanın kendi ahlakî değerlerinden beslenen bir vicdanı olduğundan hareketle, farklı ahlakî değerleri olan çalışanların toplandığı bir şirket- te ortak bir vicdan yaratılabilir mi? Yazı: Fikret SEBİLCİOĞLU, SMMM, CFE Ş irketler insanlarla var olur. Genelde insanların ahlaken mükemmel olmasa da ortalamada “iyi bir ahlaka” sahip olduklarını düşünürüz. Dennis Collins “Essentials of Business Ethics” adlı eserinde şöyle diyor: “Her insan hırs, öfke, kıskançlık, şehvet, gurur gibi duygularını yönetirken ahlaki ikilemler yaşar. Bunun yanında her insanın ailesin- den, arkadaşlarından veya örnek aldığı diğer ahlaki model ve kültürlerden etkilenerek oluşturduğu, kendine özgü bir ahlaki davranış seti vardır.” Türk Dil Kurumu web sitesinde vicdan, “kişiyi kendi dav- ranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yap- masını sağlayan güç” olarak tanımlanmış. Bu tanımı biraz açalım. Vicdan, rağbet görmeyen, zor veya tehlikeli bir karar verseniz dahi, sizi doğru olduğuna inan- dığınız şeyi yapmaya iten içsel bir güç. Bir anlamda yaptı- ğımız şeyin doğru veya yanlış olduğunu söyleyerek, sanki beynimizin bir parçası gibi çalışıyor. Örneğin, vicdanınız ra- hat değilse, bir davranışınızın doğru olmadığını düşünerek kendinizi suçlu hissediyorsunuzdur. Eğer yaptığınız şeyin doğru olduğunu veya yanlış olmadığı-