INmagazine Sayı 14 - Page 29

Tucker Center for Research on Girls and Women in Sport’un yaptığı araştırmaya göre sporcuların %40’ı kadın olmasına rağmen kadın sporları tüm spor medyası içeriklerinin yalnızca% 4’ünde yer alıyor. Emilio Andreoli/Getty Images Sport/Getty Images Women in Sport isimli kadın kuruluşunun yaptığı araştır- maya göre spor endüstrisin- deki kadınların% 40’ı cinsi- yetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirttiler. Araştırmaya katılan erkek meslektaşlarının % 72’si ise böyle bir eşitsizlik görme- diklerini iddia ettiler. sonucunda birkaç iyi kadın sporcunun spor veya iş dünyası arasında kariyer yapmak arasında seçim yaparken doğal olarak spordan vazgeçiyor. daha vahim olarak işyerindeki bazı erkeklerden uygun olmayan davranış- larla karşılaştıklarını itiraf ettiklerini belirtti. Bunun yanı sıra kadınlar sporda genel olarak önyargılarla da uğraşmak zo- runda kalıyorlar. Kadınların her türlü sporda gereken fiziksel ve mental güce sahip olmadıkları ve dayanıksız olduk- larına dair önyargı hiçbir zaman eksik kalmıyor. Oysa son yıllarda yapılan araştırmalar bu önyargıların birer saf- sata olduğunu ortaya çıkarıyor. Araştırmada ayrıca spor endüstrisinde cinsiyet farkı yüzünden gelir eşitsizliği, değersiz hissetirme, kadınların daha üst düzey görevlere ilerlemeleri için fırsatların eksikliği ve dışlanma gibi so- runların da varlığı kanıtlanmıştı. Sporda kadınlara karşı yapılan ayrım- cılık sadece kadın sporcuları kapsamı- yor. Bunun yanı sıra spor endüstrisinde yer alan Women in Sport isimli kadın kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre spor endüstrisindeki kadınların% 40’ı cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa ma- ruz kaldıklarını belirttiler. Araştırmaya katılan erkek meslektaşlarının % 72’si ise böyle bir eşitsizlik görmediklerini iddia ettiler. Women in Sport’un Genel Sekreteri Ruth Holdaway, kadınların% 30’unun Cinsiyet ayrımcılığının bütün kültür- lerde ve bütün sektörlerde kadınların önünde bir engel oluşturduğu yapılan farklı araştırmalarla ortaya çıkıyor. Fa- kat bu konuda tüm dünyada yeterli ol- masa da önemli mesafeler alındığı gö- rülüyor. Elbette cinsiyet ayrımcılığının tamamen ortadan kalktığı bir dünyaya daha çok yolumuz var fakat kadınların tüm sektörlerekatılımı hususunda yer- leşik algılar tamamen ortadan kalkma- sa da değişmeye başladığı gözleniyor. Kadınlar bir zamanlar sadece erkek- lerin kontrolünde olan bir çok alana girmeyi başarıyorlar ve çok da başarılı oluyorlar. Artık farklı bir dünyaya er- keklerin alışması gerekiyor. 27