INmagazine Sayı 14 - Page 24

22 hissine yöneltmiş ve özellikle de yay- gın şekilde psikolojik rahatsızlıklarla boğuşan bir çalışan profili ortaya çık- masına sebep olmuştur. Dolayısıyla tahammül seviyesi ve farkındalığı her gün onlarca darbelerle sınanan bu grubun önüne çıkıp PowerPo- int’te hazırlanmış birtakım veriler ve kanun maddeleri sunmanız onlar için artık hiçbir şey ifade etmeyecek- tir. Muhtemelen ilk kahve molasında sizin anlattıklarınızla sizden önce sunum yapan finans yöneticisinin an- lattıkları onların zihninde birbirine girmiş bir hâlde havada asılı dura- caktır. Siz farklı olan yolu seçin… Hiç kimse bir sunumdan çıktıktan sonra duyduğu sıradan bilgilendirmeleri arkadaşları ile paylaşma gereği duy- maz. Fakat sunumda anlatıcı tara- fından anlatılmış ilginç veya komik bir hikaye, insanlarda diğerleriyle paylaşma isteği uyandırır ve ağızdan ağıza o hikayelerin yayıldığını görür- sünüz. Dediğimiz gibi Hikayeleştirme Sanatı’nın endüstri 4.0 içerisinde popüler olması bir tesadüf değil. İn- sanlar kendilerine bir robot değil de insan olduklarını ve duygulara sahip olduklarını hatırlatan her şeyi artık daha fazla sevmeye ve sahip- lenmeye başlıyorlar ve düşünülenin aksine sunumları sırasında vermek istediği bilgilendirmeleri hikayelerle sarmalayarak anlatan kişi, dinleyici kitle karşısında ciddiyetini kaybeden birey olarak değil; özgün ve merak uyandırıcı, anlattığı şey dinlenmesi gereken birey olarak kabul ediliyor. Şimdi bir avukat düşünün ki TE- Dex’teki en başarılı 10 konuşmacı arasında seçilmiş ve dinleyiciler tara- fından uzun süre ayakta alkışlanmış- tır. TEDex konuşması oldukça ciddi ve aslında toplumsal yaraları anlatan “adaletsiz uygulamalar” hakkında olan bu avukat Bryan Stevenson’dur. Onun “Adaletsizlik Hakkında Konuş- malıyız” adlı konuşmasını dinlediği- nizde siz de fark edeceksiniz ki aslın- da 18 dakikalık sunumunun %65’ini kendi hayatındaki üç hikayeye yer PA Z A R L A M A vererek kullanmıştır. Stevenson’un bu hikayeleri dinleyiciye oldukça te- sir etmiş, işlemiş olacak ki TEDex ko- nuşması milyonlarca kez izlenmiş ve hemen sonrasında kurucusu olduğu “Equal Justice Initiative” organizas- yonuna 1 milyon dolarlık bağışta bu- lunmuşlardır. Stevenson örneğinden en net şekilde anlayacağımız üze- re; hayat koşullarımız ne kadar zor olursa olsun, benliklerimiz günlük kavgalar içerisinde ne kadar değişi- me uğramış veya farkındalıklarımız körelmiş olursa olsun, insan olarak hepimiz bir noktada doğru olanı yapma içgüdüsünü taşıyoruz. Sade- ce bu içgüdüyü kullanmak isteyecek motivasyonu belki de her zaman bu- lamıyoruz. Siz insanlara bir yazılım sistemine kod yükler gibi soğuk ve tekdüze bilgiler vererek zamanınızı boşuna harcamayın, bunları yerle- rimizi alacak olan robotlarda günü gelince uygularız, siz onlara sadece insanca bir hikaye anlatın yeter. Emin olun ki söylemek istediğiniz her şey tüm diğer uyarıcıları aşıp onların zih- nine ve kalbine işleyip, harekete geç- melerini sağlayacaktır. §