INmagazine Sayı 14 - Page 16

HUKUK Etik, Ahlak ve İyi Niyet Kuralları... Peki bu kadar kolay mı? İradeyi sakatlayan hallerin varlığı halinde “yanlışı” kuruma bildirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Ahlak ve iyi niyet ile bağdaşmayan bu hareketlerin bildiril- 14 mesini özendirmek, gerekli aksiyonların hakkaniyete uygun şekilde alınacağına bireyleri inandır- mak “Kurumsal Kültürün” en önemli işlevidir. Bildirilme- yen her türlü ahlak ve iyi niyet ile bağ- daşmayan olayların kuruma uzun veya kısa vadede zarar vereceği açıktır. Yazı: Av.Göksel Keskin B u kadar kısa şekilde tanımlanıp da üzerinde derinlemesine uzun uza- dıya konuşulabilecek, içtihatların oluşmasına sebebiyet verebilecek, hatta toplumların geleceklerini tayin edebi- lecek ender konulardan biri. Nedir Etik? Nedir Ahlak? İyi Niyet nedir? Eli kolu nereye kadar kadar uzanır? İnsan- lar için, şirketler için neden önemlidir? Eli - kolu mu var, arkamızdan mı koşar yoksa geçit vermemek için Gandalf gibi önümüzde mi durur? Etik ve iyi niyet bireye indirgendiğinde bu durumun “içsel” bir kavram olduğuna dair hiç şüphe yok. Ancak bu içselleşmesi gere- ken kavramı iş hayatına tahvil ettiğimizde nasıl somutlaştırabiliriz? Bireylerin, kavramları benimsemesi için somut olaylar ile karşılaşması ve bireylere Görsel www.photodune.net sitesinden satın alınmıştır. bu somut olayların çarpıcı örnekler ile an- latılması gereklidir. Burada ise yardımımıza “Tarih” koşmalı. Kendi adıma konuşmam gerekirse “Tarih” vazgeçilmezim. Kişisel ka- naatime göre yaşanılanlardan ders almak bir yerde geleceği okumaktır. Tecrübenin satın alınabilecek en pahalı şey olduğuna inanı- rım. Bunu defalarca gördüm, zaman zaman da acı şekilde bizzat tecrübe ettim. Bilgiyi değerlendirmek önemli bir beceridir ki bu beceri de teorik bilgi ile yaşanılanları harmanlayarak, yorumlayarak ortaya çıkar. Kurumların yaşanılan olaylardan ders çıkar- ması ve bu dersleri pozisyon gözetmeksizin ilgili kişilere aktarması için, sevimsiz olarak tanımlayabileceğim olayları bizzat yaşaması da gerekmez. Bugün Kanada’da sektörü ya- kından takip eden herkesin bildiği gözaltı durumu yaşanabiliyor ise tüm kurumların bu ve buna benzer durumları yaşayabilece-