INmagazine Sayı 11 - Page 33

Yöneticisi Prof. Dr. Nikos Passas “Hu- kuk Ötesi Uyum” başlıklı etkileyici bir sunum yaptı. Dünyanın farklı ülkelerin- de yaşanmış büyük yolsuzluk ve etik dışı vakalarından örnekler veren Passas, bu olayların çok sayıda insanın hayatına mal olduğunu, çevresel felaketlere va- rıncaya kadar bir dizi büyük soruna yol açtığını belirtti. Şirketlerin her gün çok sayıda finansal ve ticari risk aldığını kaydeden Passas, bunun üstüne etik risk alarak itibar kaybetmenin etkisin- den bahsetti. Yolsuzluk ve suiistimalle mücadelenin küresel işbirliği ile sürdü- rülmesi gerektiğini ifade eden Passas, bu mücadelede kararlı bir siyasi irade, düzenleyici kurumlar ve bağımsız yar- gının yolsuzluğun panzehiri olduğunun altını çizdi. “TOPLUM VE BİREY ADALETE SAHİP ÇIKMALI” Zirvede, BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve Üsküdar Üni- versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Se- vil Atasoy, beyaz yaka suçlarının, kişile- rin kendi maddi çıkarları için etik ihlalleri ve kurumsal çıkarlara yönelik örgütlü suç davranışları olmak üzere iki yönü oldu- ğunu örnekleriyle açıkladı. Örgütlü suçlar karşısında her unsura ve her rapora tem- kinli yaklaşmak gerektiğini belirten Ata- soy, uzmanların karşısına gelen raporla- rın bir bölümünün hatalar ve çelişkiler içerebileceğini gösteren vakalar sundu. Atasoy, toplum ve birey olarak adalete sahip çıkmanın önemini, mesleğimiz ne olursa olsun adli bilimler konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı. İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI SANTRALISTANBUL KAMPÜSÜ’NDE 16 HAZIRAN 2017 TARIHINDE DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI ETIK ZIRVESI, TEİD BAŞKANI ASIM BARLIN VE İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. EGE YAZGAN’IN AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA BAŞLADI. “YOLSUZLUKLARIN KAYBI EĞİTİME AYRILAN PAYIN 3 KATI” Zirvenin ağırladığı bir başka önemli isim ise, Brezilya’da dünyanın en bü- yük yolsuzluk davalarından biri olan “Car Wash” davasının halen görevdeki federal savcılarından Jerusa Burmann Viecili idi. Viecili, Brezilya’nın önde gelen inşaat şirketlerinin kendi araların- da kartel oluşturarak, kamu ihalelerini alabilmek için petrol şirketi Petrobras yöneticilerine komisyon ödemeleri ve Brezilya’nın dev petrol şirketinin de ödenen komisyonları iktidar ve muhale- fet partilerine dağıtması olarak bilinen, Brezilya eski Devlet Başkanı’na kadar uzanan yolsuzluk skandalına karşı yü- rütülen Car Wash Operasyonu’nun aşa- maları hakkında bilgilendirme yaptı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan tahminlere göre, yolsuzlukların Dünya GSYH’sinin %5’ine mal olduğunu, bunun da Brezil- ya için yaklaşık 100 milyar dolar ettiğini belirten Viecili, Brezilya’da Car Wash davasına konu olan yolsuzluğun maddi 31