INmagazine Sayı 11 - Page 31

istiyor ve mevzuatla ilgili risk değerlendir- melerinin uygulanması, uygunluk program- ları ve eğitimler için ortak paydaları bulma- ya çalışıyor. Ayrıca, mevcut uygulamaları uluslararası etiğe ve uygunluk standartlarına göre de- ğerlendirmenin gerekliliğini anlayan yerli şirketler de bir açmaz yaşıyor ve iç değişimi teşvik etmeye çalışıyor. Bu şirketlerin bazı- ları, TEİD ve üyeleri tarafından gerçekleş- tirilen faaliyetler gibi, en iyi uygulamaları teşvik etme ve bilinci artırma yoluyla pazar uygulamalarını değiştirmenin önemini göz önüne alıyor. Bu kolay bir iş değildir ve ilk aşamalardaki meyveleri sadece kurumun üyeleri topluyor olabilir. Bunu Türkiye, La- tin Amerika ve Asya merkezli şirketlerde görüyorum. İLETİŞİM VE GERİ BİLDİRİM – KÜLTÜRELER ARASI MEYDAN OKUMA … BU BİR GÜVEN MESELESİ Uluslararası bir akla veya yabancı bir ül- kede bulunan bir genel merkeze sahip bir kuruma en iyi uygulamaları ve uluslararası standartları getirmek için o kurumun tü- müyle, kendi mevcut konumunu ve istenen konumu, bölgesel ve yerel uygulamalar ara- sındaki bağlantıyı ve uluslararası piyasalar ile kendi genel merkezi arasındaki ilişkiyi anlaması gereklidir. Bir dakika için farklı kültürel değerleri bir kenara bırakırsak, bu uyumlaştırma pratik açıdan risk değerlendirmeleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Şirket sahiplerinin ken- disi tarafından iki veya daha fazla perspek- tiften (en iyi uygulama standartları, genel merkez ve yerel olarak tanınanlar) değer- lendirmeler yapılabilir ve bu değerlendir- melerin sonuçları, fırsat eşitliği yaratmak için çok etkili araçlardır. Bu sonuçlar o ku- ruma, risklerin nerelerde yattığı hakkında göstergeler sunar. Teknik alanlar ise uyum desteğini ve kurum tarafından elde edile- cek en iyi standartları sağlar. Bir lider olarak, misyonumuz ve vizyonu- muz için bizimle işbirliği yapacak kişilerle, yöneticilerimizle ve personelimizle, teda- rikçilerimizle, müşterilerle, bu yolculuktaki düzenleyici kurumlarla ve rakiplerle yakın ilişki kurabildiğimizde, bir güven ve saygı ortamı yaratırız. Farklı kanuni şartlar, kendi risk değerlendirmeleri, yasal ortam ve daha tutucu olabilecek nihai yönetim kararları açısından genel merkezimiz müşterilere, Grafik 2 BÖLGESEL YEREL UYGULAMALAR YASAL ORTAM tedarikçilere veya resmi görevlilere “altın para” veya “ay çöreği” hediye edilmesini onaylamayabilir. Profesyonel hayatım boyunca doğduğum ülkenin dışında çok farklı bölgelerde yaşa- yıp çalıştım ve çok çeşitli kültürel zemin- den gelen yöneticilerle etkileşime girdim. Bir ülkede yerel olarak kabul gören kültü- rel uygulamaların belli bir ortamda şirketin devamlılığını ve konumunu sürdürmekte oynadığı rol düşünülürse, bunların önemi- ni çoğu zaman vurgulamak gerekiyordu. Bununla birlikte, istisnalar zihniyeti içinde güçlü bir etik ve uygunluk kültürü var ola- maz. Uluslararası bir iş ortamında uygun- luk uygulamalarını uyumlu hale getirmek, yerel olarak kabul gören uygulamaları dışlamak anlamına gelmez; bu, amaca ters düşecektir. Aksine, risklerden ve bunların kaynaklandığı yasal çevreden ve iş orta- mından haberdar olan bir güven ortamın- da, sistematik ve tutarlı bir şekilde, şirket liderlerinin farklılıklara uyum gösterdiği ve kabul edilir uygulamalar için müşterek bir zemin oluşturmaya çalıştığı ortak bir pay- da bulmak demektir. Liderlik mercii dinlediğini, anladığını ve uyumun sağlanması için çaba göstermeye istekli olduğunu göstermelidir. 4 KAMU İMAJI BIR LIDER OLARAK, MISYONUMUZ VE VIZYONUMUZ IÇIN BIZIMLE IŞBIRLIĞI YAPACAK KIŞILERLE, YÖNETICILERIMIZLE VE PERSONELIMIZLE, TEDARIKÇILERIMIZLE, MÜŞTERILERLE, BU YOLCULUKTAKI DÜZENLEYICI KURUMLARLA VE RAKIPLERLE YAKIN ILIŞKI KURABILDIĞIMIZDE, BIR GÜVEN VE SAYGI ORTAMI YARATIRIZ. 29