INmagazine Sayı 11 - Page 23

Genel Müdürünün çok güvendiği askerlik arkadaşına aynı sektörde iştigal eden (yani rakip) bir şirket kurdurduğu- nu ve müşterilerini, çalışanlarını ve diğer kaynaklarını yavaş yavaş o şirkete aktardığını RESMET. Şirketinde Genel Müdür ile Mali İşler Direktörünün hileli bir şekilde şirket giderlerini aktifleştirdiğini ve böylece EbitDA’nın (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, And Amortization, Faiz Amortisman ve vergi Öncesi Kâr- FAVÖK) olduğundan daha yüksek gösterildiğini RESMET. Rüşvet ile büyüyen işler sonucunda şirket kârlılığının hi- leli bir şekilde arttığını ve her şeyden habersiz olan mağ- dur şirketin, bu sahte başarılarından dolayı yöneticileri- ne ikramiyeler dağıttığını RESMET. Yukarıda bahsedilen olayların gerçek suiistimal vakaları olduğunu RESMET. Sıralamadaki rakamın yükseldikçe durumunun kötüleş- tiği Yolsuzluk Algısı Araştırması’nda, Danimarka’nın 1, Uruguay’ın 21, Bhutan’ın 27, Brunei’nin 41, Ruanda’nın 50, Ürdün’ün 57 ve Türkiye’nin 75. sırada olduğunu RES- MET. RÜŞVET VERENİN VE RÜŞVET ALANIN BİR OTELİN ROOF BARINDA, ELLERİNDE PUROLARI VE VİSKİLERİ İLE BİRLİKTE ZAFERLERİNİ KUTLADIKLARINI RESMET. Birileri “Benim dinim bu, ırkım şu, bayrağım bu, soyum sopum imtiyazlı; bu nedenle bizde hırsızlık, rüşvet ol- maz” derse, Panama Belgeleri’ndeki çürümüşlüğün ev- renselliğini RESMET. Hâlâ itiraz eden olursa ACFE’nin (The Association of Cer- tified Fraud Examiners / Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Birliği) çalışan suiistimallerine ilişkin hazırla- dığı raporda Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgelerde rüşvet ve yolsuzluğun en yüksek suiistimal türü olduğu- nu RESMET. Bu rüşvet ve yolsuzlukların özel şirketlerde olduğunu ve bu nedenle sorun yaratmadığı düşünülürse, tüm bu sui- istimallerin gerçekte şirketlerin maliyeti olduğunu ve bu maliyeti nihayetinde artan satış fiyatları ile halkın ödedi- ğini RESMET. ACFE’nin araştırmasına göre her şirketin cirosunun en az %5’inin suiistimallere heba edildiğini, suiistimalcilerin cebine giren bu paralardan dolayı toplumun sağlık, eği- tim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarından yoksun kaldığını RESMET. Rüşvet verenin ve rüşvet alanın bir otelin roof barında, ellerinde puroları ve viskileri ile birlikte zaferlerini kut- ladıklarını RESMET. Cesurca ve üç maymunu oynamadan RESMET. İstediğini istediğin kadar RESMET ama RESMET. 21