INmagazine Sayı 11 - Page 12

YÖNETİŞİM Yolsuzlukla Mücadele ve Akademisyenlerin Rolü Akademisyenler yolsuzlukla sürdürülebilir bir mücadelenin ve kalkınmanın araç sağlayıcıları ve üreticilerinden biri olabilir. Pozitif eylem ve değişim için gerekli ilhamı verebilir ve bunu teşvik edebilir. Kamu ve özel sektör yetkililerinin ve hükümet dışı kuruluşların ve uluslararası kuruluşların üyelerinin vicdanı olabilir. Yazı: Dr. Nikos PASSAS, Northeastern Univercity Çeviri: Ayşe BEREKET 10 Y olsuzluğun şirketlerin haksızca vergilendiril�������������������� me biçimleri, toplu- mun moralinin bozulması, beyin göçü ve ekonomik kalkınmanın zarar görmesini de kapsayan et- kileri gayet iyi biliniyor. Küresel toplum son on yıllar içinde mali sermayeye ve insan sermayesine ���������������������������� önemli yatırım�������������� lar yaptı. An- cak sonuçlar bizim yüksek beklentilerimizi kar- şılamaktan uzak. Dünyanın dört bir yanından gelen ve bizi hayal kırıklığına uğratan verileri önemseyip ders çıkartmalı, olumlu sonuçlar- dan yararlanmalı ve kolektif eyleme geçmeli, bu sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamalı ve verilerin devlet yönetiminde daha fazla dürüst- lük ve hesap verilebilirlik doğrultusunda art- ması ve ölçümlemesi için çalışmalıyız. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler’in kapsayıcı ve neredeyse evrensel, Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) gibi bölgesel ve uluslararası anlaşmalarla kap- sayıcı normatif bir çerçeve çizildi. Amerika Birle- şik Devletleri’nin Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ve Birleşik Krallık’ın Rüşveti Önleme Yasası gibi ülkelerinin dışında güçlü yaptırımı olan yasaların da arasında bulunduğu ulusal yasalar çoğalıyor. Bunlar bağlayıcı olmayan hukuk (FATF Tavsiyeleri) ve güçlü gönüllü taahhütler (örneğin Asya-Pasifik Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı) ve bir dizi iyi uygulama raporu (örneğin, OECD 2010 İç Kontrol, Etik ve Uyuma İlişkin İyi Uy- gulama Rehberi) ve ilke ya da diğer kılavuzlar (Uluslararası Ticaret Odası, Dünya Ekonomik Forumu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, STK girişimleri) tarafından tamamlanıyor. Özellikle rüşvete karşı uygulamaya sokulan yeni bir ISO standardının (ISO 37001) ek sertifika progra- mı ve hizmetlerine yol açması da muhtemel.