India Today 13th January 2016

RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. FARIDABAD/46/2014-16 ; DL(ND)-11/6042/2015-2017; U(C)-31/2015-2017 vx ÁÙßÚUè, w®v{ ¥‘ÀUè ¹ÕÚU ÎðàæÖÚU âð ©`×èÎ ¥õÚU ãUõâÜð ·¤è ·¤ãUæçÙØæ¢ www.indiatodayhindi.in LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT v{®w Ùß ßáü çßàæðá梷¤ w® L¤Â°