HR viesti 5/2018 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUDEN OPPIMISEN VAATIMUS RASSAA DIGITYÖSSÄ Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että tiedon määrä, osaamisvajeet ja uuden oppimisen vaatimus ovat digitalisaation tuomia haasteita työpaikoilla. Lisäksi työn ja vapaan rajojen hämärtyminen, työn henkinen rasittavuus ja työskentely yksin nähtiin digitalisaatioon liittyvinä keskeisinä riskeinä hyvinvoinnille. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista. Työsuojeluhenkilöstö arvioi, että tiedon määrä, osaamisvajeet ”Tieto kulkee sujuvasti ja tieto on kaikkien saatavilla. ja uuden oppimisen vaatimus ovat digitalisaation tuomia Usein työ sujuu muutenkin jouhevammin ja helpommin haasteita työpaikoilla. Lisäksi työn ja vapaan rajojen erilaisten teknisten sovellusten avulla. On myös huomattava, hämärtyminen, työn henkinen rasittavuus ja työskentely että kokonaisuutena digitalisaation vaikutus omalla yksin nähtiin digitalisaatioon liittyvinä keskeisinä riskeinä työpaikalla nähtiin yleensä pääsääntöisesti myönteisenä tai hyvinvoinnille. Tämä käy ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja sekä myönteisenä että kielteisenä”, summa tuloksia johtaja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja Husman. -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista. Vastaajista jopa 90 prosenttia arvioi, että digitaalisten Digi kuormittaa ja helpottaa välineiden käyttö on lisännyt tiedon ja uuden oppimisen Työsuojeluhenkilöstöstä noin kolme viidestä (57 %) arvioi, määrää selvästi tai jossain määrin omalla työpaikalla. että digitalisaatio on hämärtänyt vähintään melko paljon Avovastauksissa puolestaan uudet osaamisvajeet ja työn ja vapaan rajoja. Vähän yli puolet (52 %) katsoi sen jatkuva vaatimus oppia uutta nostettiin esiin keskeisenä lisänneen työn henkistä rasittavuutta ja puolet (50 %) arvioi hyvinvointiriskinä. digitalisaation lisänneen yksintyöskentelyä. Myös niska- ”Uusien järjestelmien opettelu koetaan monilla työpaikoilla hartiavaivat, työn epäselvyys ja tekniikan toimimattomuus rassaavana, ja työntekijöillä on vaikeuksia hallita eri tuotiin esiin uusina digiin liittyvinä kuormitustekijöinä sovelluksia ja teknisiä laitteita”, toteaa johtaja Päivi Husman kasvavien osaamisvaatimusten lisäksi. Työterveyslaitokselta. ”Haasteita toi myös esimerkiksi sähköpostien tulva. ”Digitalisaatio tuokin uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia työsuojelutyöhön. Työpaikoilla näkyy Sähköposti on yhä arkipäivää yhteydenpidossa työpaikoilla. uudenlaista kuormittumista, joka liittyy esimerkiksi työn Kiinnostavaa sen sijaan on, että sosiaalinen media ja korkeisiin kognitiivisiin vaatimuksiin. Toisaalta työsuojelutyötä pikaviestimet olivat laajasti käytössä vain joka kymmenennellä helpottavat parantunut tiedonsaanti, useat uudet digitaaliset työpaikalla työyhteisön yhteydenpidossa.” sovellukset, joita voi hyödyntää työsuojelutyössä”, toteaa Digitaalisten välineiden nähtiin lisäävän muutoksia ja asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta. n keskeytyksiä työssä sekä työn sirpaleisuutta. Niiden koettiin kasvattavan työn määrää ja tahtia, tuovan enemmän haasteita Lisätietoja: esimiestyöhön sekä sekä vähentävän kasvokkaisuutta. Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, paivi.husman@ttl.fi Myönteisenä digitalisaation tuomana vaikutuksena näyttäytyi Asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, tiedonkulun ongelmien ja väärinkäsitysten väheneminen. kerttuli.harjanne@ttk.fi 56 HR viesti 5/2018