HR viesti 5/2018 - Page 54

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LÖYDÄ VAHVUUKSIA, TREENAA VOIMAVAROJA Työelämän personal trainer, coach, auttaa löytämään piilevän potentiaalisi, jota et tiennyt olevan olemassakaan. Henkilökohtainen coachaus on tilaisuus pysähtyä pohtimaan omaa työtä ja työn tekemisen tapoja. Keskustelut oman val- mentajan kanssa haastavat avaten uusia näkökulmia ja ratkai- suvaihtoehtoja. Valmennus auttaa sinua saavuttamaan tavoit- teesi – ja sitä kautta koko organisaatiota menestymään. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niiden päätteeksi sovitte yhdessä konkreettisia toimenpiteitä asioiden eteenpäin viemiseksi; coachauksen suosio perustuu siihen, että ideat ja oivallukset juurtuvat arjen työhön. Markkinointi-instituutin henkilökohtainen valmennus sopii erityisesti asiantuntijatehtävissä toimiville ja esimiehille. Siitä on apua esim. oman työn, organisaation tai toimialan muut­ tuessa. Coach voi auttaa myös esimiestyössä vastaan tule- jen määrästä ja kestosta riippuen. Valmennus on mahdollista vassa haastavassa tilanteessa tai kun valmistaudut tärkeään toteuttaa kasvotusten, puhelimitse tai Skype-yhteyden välityk- tehtävään tai esiintymiseen. Coachausta voidaan tehdä täs- sellä. n mäapuna tai se voi olla jatkuvaa tukien henkilökohtaisessa kasvussa. Hinta on 170 €/tunti tai sopimuksen mukaan kerto- Lisätietoja: markinst.fi  Henkilökohtainen coaching TUTKIMUS: KESÄTYÖ VAHVISTAA NUORTEN LUOTTAMUSTA TULEVAISUUDEN TYÖLLISTYMISEEN Kesätyökokemus rakentaa vahvasti nuoren pystyvyyskäsitystä työntekijänä. Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni -kam- panjan kesäduunikyselyyn vastanneista nuorista sanoo kesä- työkokemuksen lisänneen luottamusta tulevaisuuden työllistymi- seen. Kesätyötehtävät koetaan mielekkäinä ikäryhmästä riip- pumatta ja enemmistö kesätyöntekijöistä näkee kesätyöorgani- saatiossa myös tulevaisuuden työpaikkansa. Näin ollen kesä- työkokemus rakentaa yrityksen työnantajamielikuvaa mitä suu- rimmissa määrin ja on parhaimmillaan tehokas rekrykanava. Myös kehityskohteita löytyy. Tutkimustulosten mukaan huo- miota tulee kiinnittää sukupuolten väliseen tasa-arvoon eri- tyisesti ohjauksen kohdalla, nuorimpien kesätyöntekijöiden äänen kuulumiseen ja vanhimpien kesätyöntekijöiden pereh- dytykseen. Kaiken kaikkiaan kesätyöprosessin on pystyttävä huomioimaan yksilölliset tarpeet yhä paremmin. Hiomalla kesätyökäytännöt huippuunsa yritys pystyy erottautumaan positiivisessa mielessä ja tekemään vaikutuksen tulevaisuuden osaajiin. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tutkimukseen vas- tasi 7  790 kesätyöntekijää 128 yrityksestä, tehden tutkimuk- sesta Suomen laajimpia 14–29-vuotiaiden nuorten kesätyö­ Lue lisää tutkimuksesta ja kehitä kesätyökäytäntöjäsi kokemuksia kartoittavan tutkimuksen. n osoitteessa: kesaduuni.org 54 HR viesti 5/2018