HR viesti 5/2018 - Page 47

NÄKÖKULMA Perttu Seppänen Accountor, HR-ratkaisut www.accountor.fi HR MUUTOKSESSA HR on muuttuva toimiala, vaikka sen perusfunktio liiketoimin- ten tapahtuvien kontaktien vähenemistä ei pidetty kovin merki- taa tukevana yksikkönä pysyykin melko paikallaan. Olen pit- tyksellisenä. HR:ssä tuntuu yleisesti kuitenkin olevan sellainen kään miettinyt miten HR-henkilöt näkevät työnsä tulevaisuu- ”henki”, että työntekijät kohdataan yksilöinä. Ilman kasvotus- den ja miten voisimme luoda sellaisia ratkaisuja, jotka vie- ten tapahtuvaa kontaktia yksilöllinen kohtaaminen on kuiten- vät toimialaa eteenpäin. Näistä pohdinnoista sai alkunsa kin melko vaikeaa. HRSuunta2021-tutkimus, jossa selvitettiin HR-ammattilaisten Kaikkein merkityksellisemmäksi HR-prosessiksi kolmen näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena vuoden kuluessa nousi työntekijöiden hyvinvointi. Asialla on oli selvittää, mitkä asiat HR-toimintojen sisällä tulevat tulevai- todennäköisesti suora yhteys siihen, että vakituiset työntekijät suudessa nostamaan merkitystään. Tutkimuksessa keskityt- ovat tärkeitä ja uusien työntekijöiden rekrytointi on tänä päi- tiin mm. yhteiskunnan, työsuhdetyyppien, HR-prosessien ja vänä haastavaa. Kun vielä toiseksi korkeimman merkityksen teknologian merkitykseen muutoksessa. Tutkimuksesta nousi saa osaamisen kehittäminen, voidaan olla varmoja siitä, että esille muutamia mielenkiintoisia tuloksia, jotka jokaisen HR:n vakituinen työvoima tulee olemaan organisaatioiden tärkein parissa työskentelevän tulisi ottaa huomioon omassa työssään. voimavara myös tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisista asioista voidaan nostaa esiin kaksi Teknologia kehittyy sitä vauhtia, että normaali henkilö kokonaisuutta, joiden merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Eri ei perässä tahdo pysyä. HR:n pöydällä teknologia tarkoit- ikäluokkien valmius käsitellä tietoa, sekä työnantajan vastuul- taa usein uusia järjestelmiä tai olemassa olevien kehittämistä. listen arvojen toteutuminen liiketoiminnassa. Milleniaalien Ennustavan analytiikan käytön merkityksen arvellaan nouse- (1980–2000 syntyneet) tapa toimia ja tapa käsitellä tietoa van 50% seuraavan kolmen vuoden aikana. Eniten kehitty- poikkeaa huomattavasti vanhemmista ikäluokista. Milleniaa- vän teknologian koetaan poistavan turhia rutiineja. Rutiinien lien tarpeiden huomioonottamisen nähdään nousevan merkit- poistamisesta on kuitenkin pitkä matka ennustavan analytiikan tävästi tulevaisuudessa. käyttöön. On mielenkiintoista nähdä miten millaisen roolin HR Työsuhteiden osalta vakituisten työntekijöiden asema työ- markkinoilla ei ole uhattuna. Vakituisen työntekijöiden merki- tys sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa on huomattava. Ali- ottaa digitaalisten ratkaisuiden tuomisessa työelämään ja sitä myöten liiketoiminnan kehittämisessä. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sitä ei kukaan tiedä. Toivot- hankkijoiden, määräaikaisten- ja vuokratyöntekijöiden käytön tavasti HR- ja palkkasektorilla jokainen löytää aikaa kehittää uskotaan hieman lisääntyvän tulevaisuudessa. Ennakko-oletuk- oman yrityksensä liiketoimintaa tukevia ratkaisuita ja samalla siini nähden yksi yllättävimmistä tuloksista oli se, että kasvotus- helpottaa omaa ja henkilöstönsä arkea. n 5/2018 HR viesti 47