HR viesti 5/2018 - Page 44

robotiikan kehittymisen vaikuttavan työhösi seuraavan kolmen vuoden sisällä? – Valikoituja kommentteja tutkimuksesta. ”Rahoitusala käy läpi rakennemuutosta, jossa manuaalisia ja administratiivisia tehtäviä Miten näet digitalisaation, automatiikan ja automatisoidaan ja keskitetään. Jäljelle jäävät tehtävät ovat tyypillisesti vaativampia kuin entiset, jolloin osaamisen kehittäminen (erityisesti digiosaaminen) on kriittistä.” ”Robotiikan ja koneälyn hyödyntäminen ja sen vaikutus työtehtäviin, uusiin palveluihin ja henkilöstömäärään tulevaisuudessa.” ”Vapauttaa aikaa rutiininomaisista tehtävistä enemmän ihmisten kohtaamiseen.” ”Paljon, toivottavasti osa rutiineista poistuu ja hyväksyntäketjut nopeutuvat. Robotiikka laskee suoraan raportointia jne.” ”Lisää tarvitaan teknologia ja analysointiosaamista.” ”Paineet järjestelmien uudistamiseen kasvavat ja osaamistarve samoin.” ”Helpottaa manuaalista usein toistuvaa työtä, mutta Toimitusjohtaja Krister Juselius JotBar Solutions Oy:stä sanoo että, myös ihmisten työviihtyvyyteen ja työmotivaatioon voi vaikuttaa paremmilla HR-järjestelmillä. kilpailun kiristymisen jälkeen kilpailuetua ei synny. Oltava siis mukana muutoksessa.” Lähde: HRsuunta2021-tutkimusraportti (Accountor HR Solutions Oy) dään nousevan tulevina vuosina entistä merkityksellisemmäksi. Milleniaalien odotusten huomioiminen on kasvamassa tule- vina vuosina jopa isommaksi asiaksi kuin valmistautuminen ikääntyvien työelämästä poistumiseen. Milleniaalit kaipaavat vapautta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, eikä perinteinen kellokortti- ja kyttäysmeininki saa peukutuksia tältä porukalta.  koetaan tärkeäksi sujuvassa henkilöstöhallinnossa parin vuo- Tutkimukseen osallistuneet näkivät, että HR:n rooli den päästä. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös organisaatiokulttuurin muodostamisessa ja HR:n vastuu HRM-teknologioiden kehityksessä, jotta asiakkaiden tarpeet työnantajamaineen luomisessa kasvaa entisestään. Tälläkin osataan huomioida mahdollisimman hyvin. hetkellä edellä mainitut nähdään tärkeinä, mutta niiden merkityksen uskotaan kasvavan entisestään. Milleniaali tuli taloon Tutkimuksen mukaan merkillepantavaa on se, että HR:n Tulevaisuuteen kurkistaminen on tärkeää jo senkin vuoksi, että rooli organisaatiokulttuurin muodostamisessa on kasvamassa. demografiat ovat vahvasti murroksessa työpaikoilla. Arvion HR:n roolin nähdään muuttuvan tulevaisuudessa laajemmaksi mukaan seuraavan 10 vuoden sisällä 75 % työikäisistä on palvelufunktioksi. Perinteisten HR-tehtävien vastuu on mahdolli- milleniaaleja, eli 1980–2000-lukujen välissä syntyneitä hen- sesti siirtymässä henkilöstölle ja esimiehille. Rutiinien automa- kilöitä.  tisoituessa ihmisiä tarvitaan luovuutta ja innovatiivisuutta vaa- Tutkimuksen mukaan milleniaalien ja heidän odotus- tensa huomiointia pidetään jo nyt tärkeänä, mutta sen näh- 44 HR viesti 5/2018 tiviin töihin, joihin teknologia ei kykene. HR:n rooli johtoryh- mässä tulee jatkossa kasvamaan, tutkimus toteaa.