HR viesti 5/2018 - Page 43

Henkilöstöjohtamisen tulevaisuus on digitaalinen. Iso osa paperitöitä ja Excel-raportointeja joutaa roskakoriin, kun ketterät tietojärjestelmät rantautuvat isosti HR-puolelle. Samalla kun HR-rutiinit saadaan automatisoitua – tai ainakin sujuvoitettua – käsipareja vapautuu muuhun työhön. HR vapautuu juoksuhautojen mudasta ja pystyy miettimään pari askelta eteenpäin: kuinka HR voi parhaiten toteuttaa yrityksen strategiaa? Digityökaluilla varustautuneista HR-osaajista tulee parhaim- millaan liiketoiminnan mahdollistajia eikä pelkkiä byrokratian pyörittäjiä. Esimiehiä ja henkilöstöä entistä väkevämmin tuke- malla ja sparraamalla HR voi ottaa oman tonttinsa haltuun niin, että sen ei tarvitse koko ajan selitellä ja puolustella ole- massaoloaan. Tuoreen HRsuunta2021-tutkimusraportin mukaan HR-asiantuntijoiden teknologian osaaminen tulee kasvamaan merkittävästi HR-prosessien, analytiikan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Yhä enemmän nähdään, että tiedon tulee sijaita sähköisillä alustoilla.   Tutkimuksen mukaan esimerkiksi ennustavan analytiikan merkitys tulee kasvamaan 2-3 vuoden sisällä. Tarvetta sille on ainakin henkilöstöhallinnassa, osaamisen johtamisessa ja pää- töksenteossa.   Mielenkiintoista tutkimustuloksissa on myös se, että vaikka yrityksen digitalisoitumisessa johdolla ja IT:llä on suurin rooli, näkevät HR-ammattilaiset, että myös HR:n vaikutus organi- saation digitalisoitumiseen kasvaa. Lisäksi esimerkiksi mobii- lisovellusten käyttö nähdään tulevan merkityksellisemmäksi monessa asiassa HR:n alueella, kuten rekrytointiprosessissa, perehdytyksessä ja oppimisalustana.  Uusi suunta Henkilöstöhallinnon trendit 2021 -tutkimuksen tekivät Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat Elina Lehtomäki ” Yhä enemmän nähdään, että tiedon tulee sijaita sähköisillä alustoilla.   ja Miisa Ikonen opinnäytetyönään Accountor HR Solutions Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 20.9.2018 järjestetyssä HRsuunta2021-tilaisuudessa Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä. Tutkimus suoritettiin kesän 2018 aikana, ja siihen vastasi 150 HR-ammattilaista, joista 95 % työskentelee asiantuntijana, johdossa tai esimiehenä. Suurin osa vastaajista toimii yksityisellä sektorilla.   Tutkimus muistutti tutuista teemoista: toimiva henkilöstöhal- linto on yksi organisaation tärkeimmistä voimavaroista ja huo- nosti hoidettuna se vaikuttaa väistämättä organisaation hyvin- vointiin (ja täten koko liiketoimintaan). Accountor halusi hen- kilöstöhallinnon järjestelmätoimittajana selvittää, mitkä asiat 5/2018 HR viesti 43