HR viesti 5/2018 - Page 41

Lounasedun hyödyt ovat kiistattomat – monipuolinen, ravitseva lounas edesauttaa työssä jaksamista ja tarjoaa työpäivän kes‑ kelle toivotun tauon. Lounasetu on edullinen niin työnantajalle kuin työntekijällekin ja siksi lounasetu on hyödynnettävissä päivittäin yli miljoonalla suomalaisella. Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019 ja sen tarkoituk‑ sena on keskittää kaikki henkilön palkkatietoihin liittyvä data nopeasti yhteen rekisteriin, joka jaetaan eri viranomaisten kes‑ ken. Näin toimitaan myös luontoisetujen, kuten lounasedun kohdalla. Tulorekisteri palvelee työnantajia vähentämällä teh‑ tävien ilmoitusten määrää viranomaisten välillä sekä tarjoaa palkanmaksuun ja luontoisetuihin liittyvät tiedot myös työnteki‑ jän saataville jokapäiväisessä elämässä. Tulorekisterin tarkoi‑ ePassin Niklas Löfrgenin mukaan uudistus vaatii työnantajilta tarkkoja reaaliaikaisia tietoja henkilöstön ruokailutapahtumista. tus on helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa. Nykyiseen lounasetuun liittyvien sopimus-, henkilöstö- ja laitosruokailun järjestämiseen ja niiden laskutuskäytäntöi‑ van työnantajan ja ravintolan välinen sopimus. Parasta palve‑ hin löytyy yhtä monta tapaa kuin sillä on tekijöitä. Kirjoite‑ lussa on se, että sekä työnantaja että työntekijä maksavat vain taan nimi listaan, annetaan ravintolan tai työnantajan teke‑ syödyistä lounaista ja kaikki on reaaliaikaista tietoa”, Löfgren miä lipukkeita, maksetaan verotusarvo itse kassalla ja näiden kertoo. perusteella työnantaja saa omasta osuudestaan laskun ravin‑ Kun kysymyksessä on henkilöstöravintola, voidaan lounai‑ tolalta. Kaikissa näissä tapauksissa työntekijä maksaa yleensä den rekisteröinti tehdä ePassin omalla lähimaksupäätteellä, itse aterioiden verotusarvon tavalla tai toisella, jotta palkka‑ millä tahansa työntekijän lähilukulaitteella, kuten puhelimella, hallintoa ja verottajaa ei tarvitse ottaa mukaan prosessiin. Sel‑ kulkunapilla tai HSL:n matkakortilla, eli kaikilla NFC-laitteilla. keää? Ei. Aikaavievää? Kyllä. ”Työntekijä voi myös ladata oman osuutensa sovelluk‑ Juuri tähän käytäntöön iskee Tulorekisterin suurin muu‑ seen ennakkoon, jolloin meidän ei tarvitse vaivata tässä koh‑ tos. Jatkossa juuri työntekijän itsensä maksaman verotusarvon taa palkkahallintoa, jos vähennystä palkasta ei haluta tehdä. osuus tulee ilmoittaa rekisteriin palkanmaksua seuraavan vii‑ Suurin yksittäinen muutos aikaisempaan on se, että palvelun den vuorokauden aikana, vaikka se maksettaisiin käteisellä avulla pystytään jatkossa jäljittämään helposti, kuka on ruo‑ ravintolan kassalla. kaillut ja minkä suuruisella verotusarvolla. Nämä tiedot siirty‑ vät Tulorekisteriin automaattisesti”, Niklas Löfgren täydentää. Tulorekisterin vaatimat muutokset pakottavat Mahdolliseksi ongelmaksi tulorekisteriin liittyvässä uudis‑ uusiin toimintamalleihin tuksessa voidaan nähdä se, miten haasteelliseksi työnanta‑ Uusi malli koskee niin työnantajia, sopimusravintoloita kuin jat näkevät sopimusravintoloiden käytön lounasedun tarjoa‑ työntekijöitä. Aikaa tämän järjestämiseksi on vähän, joten miseen. Liikejuridiikan asiantuntija ja Matkailu- ja Ravintola‑ jotain pitää tehdä ja heti, jotta työnantajat välttyvät valtavalta palveluiden, MaRa ry:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aitto‑ manuaaliselta työltä vaadittujen tietojen saattamiseksi Tulo‑ niemi kommentoi asiaa: ”Olemme huomanneet, että monella rekisterin vaatimaan muotoon. ”Jotta Tulorekisterin vaatima eri ravintolalla on sopimusruokailijoita ja nämä manuaaliset uudistus tehdään oikein, tarvitsemme ruokailutapahtumista tar‑ tavat merkitä nämä ruokailut, ovat keskenään todella erilaiset. kan ja reaaliaikaisen tiedon”, kommentoi ePassin liiketoiminta‑ Nykyisellään tiedot on saatettu katsoa kerran kuussa ja laskut‑ johtaja Niklas Löfgren. taa sen mukaan. Tämä toimintatapa ei ole enää jatkossa mah‑ Tätä muutosta palvelemaan ePassi on kehittänyt oman työ‑ kalun, joka automatisoi kaiken lounasetuun liittyvän maksulii‑ kenteen ja kerää talteen Tulorekisteriä varten tarvittavan datan dollinen ja nyt pitää miettiä, miten saataisiin kaikki osapuolet sopeutumaan tähän digitaaliseen maailmaan.” Tulorekisteri tulee palvelemaan työnantajia vähentämällä ja siirtää sen rekisteriin. Palvelu toimii mobiilisovelluksella tehtävien ilmoitusten määrää ja 1.1.2019 jälkeen maksetuista ilman työnantajan jakamia maksuvälineitä, lounasseteleitä tai ansiotuloista työnantajien tulee ilmoittaa sähköisesti tiedot prepaid-latauksia. Nimilistoja ja muita excel-taulukoita ei siis Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä, mukaan enää tarvita. lukien viikonloput. Lisää Tulorekisteristä ja luontoisetujen tie‑ ”Sovellus on rakennettu tunnistamaan maksutilanteessa työntekijän valitsema sopimusravintola ja sen taustalla ole‑ donsiirtoyhteyden automatisoinnista voi lukea ePassin verkko‑ sivuilta: https://www.epassi.fi/fi/tulorekisteri n 5/2018 HR viesti 41