HR viesti 5/2018 - Page 39

ILMOITUS HENKILÖKOHTAINEN COACH ON ESIMIEHEN JA ASIANTUNTIJAN PALLOTTELUSEINÄ TEKSTI JA KUVA: LIINA HURRI Aina kiire ja tuntuu, että aika kuluu operatiivisista tehtävistä selviytymiseen, vaikka kehittääkin pitäisi. Tuttu tilanne monelle esimies- tai asiantuntijatehtävässä toimivalle. Oma valmentaja voi auttaa löytämään uusia voimavaroja. Käsi ylös: milloin olet viimeksi haastanut omat työtapasi? Henkilökohtainen valmennus, coaching, on nousemassa tärkeäksi täydennyskoulutuksen muodoksi. Siinä valmentaja herättelee coachattavaa tutustumaan omaan persoonaansa ja työskentelytapoihinsa. Ideana on löytää yhdessä piilevä potentiaali – mahdollisuuksia, vahvuuksia ja voimavaroja – sekä miettiä, miten niitä voi hyödyntää työssä. Coachingin suosio perustuu henkilökohtaisuuteen ja siihen, että se auttaa juurruttamaan uudet asiat arkeen ja sitä kautta koko työyhtei‑ sön hyödyksi. Coachingin ytimessä on arvostava ja kannustava vuoro‑ vaikutus, jossa keskitytään valmennettavan tavoitteisiin sekä kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Toisaalta coach voi auttaa avaamaan solmuja kriisitilanteessa. ”Henkilökohtaisessa coachauksessa on lupa pysähtyä miettimään omaa tapaa tehdä työtä. Coachina autan havait‑ semaan sellaisia asioita omassa työskentelyssä tai ajattelussa, jotka muuten jäisivät kenties huomaamatta”, erityisesti yritys‑ jonkin harrastuksen vaatimasta ominaisuudesta voisi olla työ‑ elämässä.” Joskus valmentajana pääsee murtamaan myyttejä, kun val‑ mennettavan käsitys itsestä syvenee. ”Esimerkiksi hoitoalalla työskennellyt voi olla identitee‑ asiakkaita Markkinointi-instituutissa valmentava Päivi Puhakka tiltään vahvasti muiden hoitaja. Uudessa roolissaan asian‑ kertoo. tuntijana tai esimiehenä hän tarvitsee myös jämäkkyyttä ja Kun coach on vieras ihminen oman organisaation ulko‑ kykyä delegoida. Tämän ymmärtäminen antaa luvan toimia puolelta, keskustelijoiden ei tarvitse miettiä sanojaan tai sitä, vanhasta poikkeavalla tavalla ja auttaa näin hyödyntämään mitä esimies mahtaa ajatella. Toisaalta coachingin tavoit‑ omaa potentiaaliaan laajemmin.” teet voidaan määritellä yhdessä esimiehen ja valmennettavan kanssa. Myös yrityksen HR voi olla mukana kirkastamassa kes‑ Coach viitoittaa tietä muutostilanteessa kustelujen tavoitteita. Coachaus on hyvä apu esimerkiksi silloin kun työnkuva muut‑ tuu tai esimies saa tiimiinsä aiempaa enemmän johdettavia. Coach on myytinmurtaja Nurinkurista onkin, että juuri muutoksen hetkellä aikaa tuntuu Päivi Puhakka on työssään huomannut, että erityisesti vahvuuk‑ olevan kaikkein vähiten kouluttautumiseen. Uusi tilanne on kui‑ sien esille nostaminen voi olla coachattavalle hyvin voimaan‑ tenkin hyvä hetki pysähtyä miettimään ja tarkastelemaan tilan‑ nuttavaa. netta. ”Aina vahvuuksia ei uskalleta edes ajatella, tai niitä ei ”Tässä ajassa on valtavasti muutoksia, ja muutoksen het‑ pidetä minään ja vähätellään. Tätä kautta voi kuitenkin löytää kellä coachaus antaa askelmerkkejä tulevaan. Se auttaa uudenlaisia keinoja hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä. Jos‑ fokusoimaan omaa tekemistä ja laajentamaan ajattelua muu‑ kus olemme coachauksessa esimerkiksi miettineet, mitä hyötyä tosten keskellä”, Päivi Puhakka sanoo. n 5/2018 HR viesti 39