HR viesti 5/2018 - Page 37

on oppinut itsepalvelun verkon kautta. Palveluja ja proses‑ seja voidaan kuitenkin vielä paljon parantaa. Siihen tar‑ vitaan palvelumuotoilua ja osaavia ihmisiä, jotka osaavat sovittaa uudet palvelut, prosessit ja teknologian yhteen. Energiatehokkuusala on hyvä esimerkki nopeasti kehit‑ tyvästä alasta, joka sijoittuu useiden ammattialojen ris‑ teyskohtaan ja jolla ei vielä ole vakiintunutta koulutusta. Moneen ongelmaan ei myöskään löydy yksinkertaista ja valmista ratkaisua, vaan ongelmat ovat monimutkaisia ja niiden ratkaiseminen vaatii eri alojen tietämyksen yhdis‑ tämistä ja käytännön osaamisen sekä tieteellisen tiedon yhteen saattamista.   Koulutusta on aina mietittävä olemassa olevien alojen pohjalta ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Koko ajan on ennakoitava muutosta ja tulevaisuuden tarpeita. Usein ei alakohtainen koulutus riitä, vaan työntekijöiltä vaaditaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa joustavuutta ja valmi‑ utta soveltaa työtehtäviin uutta osaamista. Myös Suomen hallituksen tasolla on työelämän muutos‑ tarpeeseen jo reagoitu. Yliopistoille ja ammattikorkeakou‑ luille on myönnetty rahoitusta parin vuoden osaamiskoko‑ naisuuksiin sellaisille aloille, joilla on jo nyt ja ennakoidaan tulevaisuudessa olevan pulaa osaajista. Näitä ovat erityi‑ sesti digitalisaation, automaatioon ja robotiikkaan sekä tekoälyyn liittyvät parin vuoden täsmäkoulutukset, jotka on sovittu yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. n ” Uusia ammatteja syntyy nyt kaiken aikaa. Työntekijä. Meillä on sinulle ehdotus, jonka voisit kuiskata pomosi korvaan. Sydänmerkki tarjoaa valmiin ja maistuvan ratkaisun terveelliseen lounaaseen. Eli kun ravintolassa on käytössä Sydänmerkki, ei työnantajan eikä ruokailijan tarvitse puntaroida, onko ruoka terveellistä vai ei. Voitte siis vain nautiskella! ammattilaiset.sydanmerkki.fi 5/2018 HR viesti 37