HR viesti 5/2018 - Page 35

”Koulutuksen ja työelämän risteyksessä järjestettävällä korkea-asteen tutkinnonjälkeisellä koulutuksella näyttää olevan erityisen tärkeä merkitys uusilla ja nopeasti kehittyvillä aloilla, joilla ei vielä ole vakiintunutta tietämystä ja koulutusmalleja asiantuntijuuden kehittymisen tueksi”, toteaa Kaisa Hytönen. Teollisuusoppilaitoksessaan, joka on Opetushallituksen valvon‑ nan alainen ammatillinen erikoisoppilaitos. Oppilaitos koulut‑ taa sekä uusia hissiasentajia ammattitutkintoon johtavana kou‑ lutuksena, että tarjoaa henkilöstölle yrityksen toiminnan vaati‑ muksia vastaavaa teknistä jatkokoulutusta. Tähän koululutuk‑ seen osallistuminen pääasiassa edellyttää sähköalan tutkintoa. Koulutusta on aina mietittävä olemassa olevien alojen poh‑ jalta ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Koko ajan on enna‑ koitava muutosta ja tulevaisuuden tarpeita. Usein ei alakohtai‑ Kasvatustieteen tohtori Kaisa Hytönen on tarkastellut STN:n nen koulutus riitä, vaan työntekijöiltä vaaditaan nopeasti muut‑ rahoittamassa ja tällä hetkellä käynnissä olevassa tutkimus‑ tuvassa yhteiskunnassa joustavuutta ja valmiutta soveltaa uutta hankkeessa, SWiPE – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella osaamista työtehtäviin. Tietopohjaisten opintojen ja työtä teh‑ ‑konsortiossa yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdolli‑ den tapahtuvan oppimisen yhteen kietoutuminen tuntuukin suuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Tällä koulu‑ usein parhaalta tavalta oppia. tuksella hän tarkoittaa tässä yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. ”Tutkimuksemme osoittaa, että parhaimmillaan yritykset ”Koulutuksen ja työelämän risteyksessä järjestettävällä kor‑ kea-asteen tutkinnonjälkeisellä koulutuksella näyttää olevan erityisen tärkeä merkitys uusilla ja nopeasti kehittyvillä aloilla, pystyvät tarjoamaan joustavia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja joilla ei vielä ole vakiintunutta tietämystä ja koulutusmalleja yksilöille hyvät osaamisvalmiudet kestävän työuran rakentami‑ asiantuntijuuden kehittymisen tueksi”, toteaa Kaisa Hytönen. seksi”, toteaa Kaisa Hytönen. Erikoistuneet yritykset tarvitsevat henkilöstölleen myös eri‑ Hytösen korkea-asteen tutkinnonjälkeistä koulutusta käsitel‑ leessä väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että niin sanottu kah‑ koistunutta ja kohdennettua koulutusta. Esimerkkinä tästä den ohjaajan malli, jossa tarjotaan osallistujalle asiantunteva Hytönen mainitsee Kone-hissit. Koska hissiasentajan koulutusta ohjaaja sekä yliopistosta että työelämästä, on onnistuessaan ei ole muualla tarjolla, kouluttaa Kone hissiasentajia omassa tehokas keino tukea uuden tietämyksen syntymistä sekä uusien 5/2018 HR viesti 35