HR viesti 5/2018 - Page 30

” Kulttuuri on työkalu, jolla luodaan toivottu työntekijäkokemus. parasta kulttuuria, vaan kulttuurin oikeellisuus tai vääryys mää­ rittyy sen mukaan, miksi organisaation on olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa. Kulttuurin pitää olla oma ja aito, sitä ei voi kopioida muilta! Ehkä jopa Nokia kaatui juuri jäykkään johtamis- ja ohjaus­ malliinsa? Vanhakin voi muuttua. Tämän on todistanut esim. Helsingin Puhelinyhdistys, jonka matka nykyisenkaltaiseksi Elisaksi on ollut pitkä tie. Se on kuitenkin tuottanut tulosta. Tämän päivän Elisalla on edellytykset menestyä tässä het­ kessä. Myös Alko on muuttunut kossutiskin kankeudesta ystä­ vällisesti palvelevaksi ja asiakasta neuvovaksi asiantuntija- ja palveluyrityksen yhdistelmäksi. Kulttuuri ei ole itseisarvo. Se on työkalu, jolla luodaan toi­ vottu työntekijäkokemus. Tämä kuitenkin edellyttää työnte­ kijäymmärrystä, josta Luukan mukaan puhutaan aivan liian vähän. Työntekijäymmärryksessä on kyse siitä, että ymmär­ rämme työntekijöiden olevan yksiöitä, eivätkä he massana hae samoja asioita. ”Meillä voisi olla paljon enemmän menestystarinoita, jos kaikki pääsisivät vaikuttamaan, tuomaan ideansa esiin ja niitä kehittämään. Nuori polvi ja naiset voivat korjata sen, mitä vanhat patriarkat ovat pilanneet”, sanoo Panu Luukka Leidenschaft Oy:stä. Rutiinit ovat helpottuneet, johtaminen ei Johtajuutta tarvitaan organisaatioissa aina, mutta johtami­ nen tarvitsee uudet idolit Walhroosien ja televisiossa potkuja jakavan Harkimon jälkeen. ”Tarvitaan sellaisia johtajia, jotka näkevät erityisesti ihmiset ja ovat kiinnostuneita yrityksen kult­ pääsisivät vaikuttamaan, tuomaan ideansa esiin ja niitä kehit­ tuurista”, toteaa Luukka. Ihmistieteen perusteet pitäisi sisällyt­ tämään. Nuori polvi ja naiset voivat korjata sen, mitä vanhat tää pakollisina myös insinöörien, juristien ja ekonomien kou­ patriarkat ovat pilanneet. Mutta miksi naisen pitäisi johtajana lutukseen, joista suuri osa nykyisistä yritysjohtajista kasvaa. olla kova jätkä? Ei ole mitään järkeä siinä, että naisten pitäisi Heille yrityskulttuuri on ollut sitä pehmeää, niitä HR-juttuja sen imitoida miehiä, voidakseen menestyä johtajana. Tutkimuk­ kovan bisneksen rinnalla. set osoittavat, että parhaiten ja tuottavimmin tiimit toimivat, jos niissä on tasa-arvoa, empatiaa ja toisten kuuntelemista eli hel­ Jos esimieskoulutus on työpaikalla vapaaehtoista, hakeutu­ vat siihen ne, joilla on jo osaamista ja kiinnostusta asiaan. posti naisellisiksi miellettäviä ominaisuuksia. Tee yrityskulttuurista kuningas, Organisaation ihmiskäsitys on joka ohjaa toimintaa menestyksen avain Työelämän rutiinit on nykyään pitkälti automatisoitu ja ne Menestyvät startup-yritykset tekevät usein intuitiivisesti ­asioita hoidetaan verkossa. Esimiestä tarvitaan nyt sparraajaksi ja oikein. Ne ovat keränneet ympärilleen sopivia, samanhenki­ ohjaajaksi, joka kehittää yrityksen kulttuuria ja työntekijöi­ siä ihmisiä, niiden kulttuuri muotoutuu tuurilla. Luukan mukaan den osaamista. Työntekijäkokemuksen laatu määrittää aina voittavaa kulttuuria pitäisi lähteä rakentamaan tietoisesti yri­ asiakas­kokemuksen. Yrityksen omissa ihmisissä on sen menes­ tyksen ensi metreistä alkaen. Ei ole olemassa universaalisti tyksen avain myös tulevaisuudessa. n 30 HR viesti 5/2018