HR viesti 5/2018 - Page 28

Maiju Kangas on tutkinut väitöskirjassaan yrityskulttuureja ja niiden vaikutusta organisaation menestykseen. Nyt hän toimii advisorina HRS Advisors (Human Resource Services) konsulttiyrityksessä. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat mm. henkilöarvioinnit, suorahaku ja rekrytointi. Väitöskirjassaan Maiju Kangas päätteli, että eettisen yrityskult­ tuurin rakentaminen kannattaa. Se pitää yrityksessä sekä joh­ tajat, että muun henkilöstön. Johdon eettinen toiminta edistää työntekijöiden viihtyvyyttä ja lisää motivaatiota. Näistä syn­ tyy se positiivinen mielentila, joka pohjustaa tulosta ja menes­ tystä. Viestinnän on myös oltava samalla linjalla koko organi­ saatiossa, jotta se on uskottavaa. Mikä tekee työpaikasta sellaisen, jossa viihdytään? ”Erityisesti ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkillinen toiminta ja mahdollisuus keskustella eettisesti pulmallisista tilanteista ovat keskeiset tekijät. Lisäksi korostuu eettisestä toi­ minnasta palkitseminen ja epäeettisestä käytöksestä rankaise­ minen”, tiivistää Kangas. Oikeudenmukaisuuden ja reiluuden kokemus on työntekijöille tärkeää. Heidät tulee kohdata yksi­ Maiju Kangas HRS Advisors konsulttiyrityksestä sanoo, että oikeudenmukaisuuden ja reiluuden kokemus on työntekijöille tärkeää. Heidät tulee kohdata yksilöinä omine arvoineen, tavoitteineen ja motivaatiotekijöineen. löinä omine arvoineen, tavoitteineen ja motivaatiotekijöineen. Yrityskulttuuri lähtee arvojen näkökulmasta, ja sen muut­ taminen ei tapahdu käden käänteessä. Se on kuin ilmasto, jonka muutoksen huomaa pitkällä aikavälillä, ei ainoastaan Työelämä on muuttunut digitalisaation myötä ja muuttuu katsomalla säätä eli ohimeneviä ilmiöitä, jotka tulevat ja kaiken aikaa. Erilaisia rutiineja voidaan siirtää ­algoritmien menevät. hoidettavaksi, mutta ihminen on edelleen työelämän kes­ Ilmiöihinkin kannattaa tarttua, jos halutaan saada kiössä. Robotit eivät ole vain liukuhihnateollisuuden pelastus, muutosta aikaiseksi. Jokaisen organisaation jäsenen vaan robotiikkaa tuodaan vahvasti myös ihmissuhdetyöhön. on voitava antaa palautetta ja ottaa sitä myös vastaan. Vanhukset ovat jo hyväksyneet ne kavereiksi ja nuoret kertovat Keskiössä on tieto siitä, että jokaisella on mahdollisuus niille huoliaan. Robotille voi kertoa myös sellaisia asioita, joita vaikuttaa. Tarvitaan siis rehellisyyttä ja itsekriittisyyttä. Arvot ei kehtaa ihmiselle kertoa. Näin tulevat vaikeat asiat sanoiksi jalkautuvat kautta keskustelujen, joiden ytimessä on avoin ja selkiytyvät ensin itselle. Sen jälkeen on niistä helpompi kes­ keskusteluilmapiiri ja viestintä. kustella myös ammattihenkilöstön kanssa. Eettisyys vähentää sairauspoissaoloja Leidenschaft haluaa muuttaa Maiju Kangas havaitsi myös, että erityisesti esimiehen ja joh­ suomalaisen työelämän don eettisesti esimerkillinen toiminta sekä vahva keskustelukult­ ”En ole vielä keksinyt liiketoimintaa, jonka menestykseen työn­ tuuri olivat yhteydessä vähäisempiin sairauspoissaoloihin. tekijöillä ei ole merkitystä”, toteaa Panu Luukka, yrityskulttuuri­ ”Yritykset voisivatkin alentaa sairauspoissaoloista aiheutu­ via kustannuksia, kuten sijaisten palkkaamista ja uusien osaa­ muotoilija Leidenschaft Oy:stä. ”Suomalainen johtaja on tähän mennessä johtanut a ­ sioita, jien rekrytointia, nojaamalla vahvaan arvojohtamiseen ja ei ihmisiä”, toteaa Luukka. Päätökset on tehty rationaali­ panostamalla eettisten toimintatapojen kehittämiseen”, suo­ sesti prosessikaavioiden ja tunnuslukujen perusteella. Ihmi­ sittaa Kangas. Vahvan eettisen kulttuurin on havaittu muun set ovat olleet vain tuotannon tekijöitä. Asioita johdettaessa muassa lisäävän innovatiivisuutta organisaatiossa ja olevan ei ole tilaa intohimolle tai tunteille. Tuloksen ja varsinkin kehit­ yhteydessä työn imuun sekä vähäisempään työuupumukseen. tämisen tekevät kuitenkin ihmiset. Näin tulee olemaan, digi­ 28 HR viesti 5/2018